Käimasolevad menetlused


Jaotis Käimasolevad menetlused võimaldab tutvuda seadusandlike menetlustega, mis on parlamendikomisjonides praegu pooleli. Iga kirje puhul on näidatud menetluse liik, raportööri või arvamuse koostaja nimi ja see, kas parlamendikomisjon on nimetatud vastutavaks komisjoniks või on tal palutud esitada arvamus. Kirjed sisaldavad ka linki Euroopa Parlamendi õigusloome jälgimissüsteemi saidile, kus on toodud menetlust puudutav üksikasjalik teave, sealhulgas kõik asjaomased dokumendid. Kui menetlus on parlamendikomisjoni tasandil lõppenud, toimub hääletus täiskogu istungil ja seejärel loetakse menetlus lõppenuks.

Otsing

Liidu õiguste rakendamine rahvusvaheliste kaubanduseeskirjade kohaldamisel ja jõustamisel

2019/0273(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
INTA

vastutav komisjon

Ühise kaubanduspoliitika elluviimine – 2018. aasta aruanne

2019/2197(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
INTA

vastutav komisjon

Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 978/2012 (üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise kohta) VII lisa punkti 1 alapunktis b sätestatud haavatavuse künnisväärtust

2019/2946(DEA) Delegeeritud õigusaktide menetlused
INTA

vastutav komisjon

Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 978/2012 (üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise kohta) II lisa

2019/2942(DEA) Delegeeritud õigusaktide menetlused
INTA

vastutav komisjon

Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 428/2009, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks

2019/2890(DEA) Delegeeritud õigusaktide menetlused
INTA

vastutav komisjon

Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/1076, et lisada I lisasse Komoori Liit

2019/2871(DEA) Delegeeritud õigusaktide menetlused
INTA

vastutav komisjon

Nõukogu otsus, milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Šveitsi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu liidu nimel sõlmimist seoses GATT 1994 artikli XXVIII alusel toimunud läbirääkimistega muuta Šveitsi puhul maitsestatud, kuid töötlemata liha suhtes kohaldatavaid WTO tariifseid soodustusi

2019/0196(NLE) Õigusloomevälised menetlused
INTA

vastutav komisjon

Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimine - Muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanek nõusolekumenetluse raames

2018/0356M(NLE) Õigusloomevälised menetlused
INTA

Geert BOURGEOIS [ECR]

vastutav komisjon

Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vaheline investeeringute kaitse leping - Muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanek nõusolekumenetluse raames

2018/0358M(NLE) Õigusloomevälised menetlused
INTA

Geert BOURGEOIS [ECR]

vastutav komisjon

Jordaania Hašimiidi Kuningriigile antav makromajanduslik finantsabi

2019/0192(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
INTA

Luisa REGIMENTI [ID]

vastutav komisjon