Käimasolevad menetlused


Jaotis Käimasolevad menetlused võimaldab tutvuda seadusandlike menetlustega, mis on parlamendikomisjonides praegu pooleli. Iga kirje puhul on näidatud menetluse liik, raportööri või arvamuse koostaja nimi ja see, kas parlamendikomisjon on nimetatud vastutavaks komisjoniks või on tal palutud esitada arvamus. Kirjed sisaldavad ka linki Euroopa Parlamendi õigusloome jälgimissüsteemi saidile, kus on toodud menetlust puudutav üksikasjalik teave, sealhulgas kõik asjaomased dokumendid. Kui menetlus on parlamendikomisjoni tasandil lõppenud, toimub hääletus täiskogu istungil ja seejärel loetakse menetlus lõppenuks.

Otsing

Règlement délégué de la Commission modifiant les annexes I et V du règlement (UE) 2019/125 concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

2020/2579(DEA) Delegeeritud õigusaktide menetlused
INTA

vastutav komisjon

ELi ja Kesk-Ameerika riikide assotsieerimislepingu protokoll, millega võetakse arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga

2020/0024(NLE) Õigusloomevälised menetlused
INTA

vastutav komisjon

Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse määruse (EL) nr 978/2012 II ja IV lisa seoses määruse (EL) nr 978/2012 artikli 1 lõikes 2 osutatud kordade ajutise peatamisega Kambodža Kuningriigist pärinevate teatavate toodete puhul

2020/2567(DEA) Delegeeritud õigusaktide menetlused
INTA

vastutav komisjon

Soovitused läbirääkimisteks uue partnerluse üle Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigiga

2020/2023(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
INTA AFET

vastutav komisjon

Liidu õiguste rakendamine rahvusvaheliste kaubanduseeskirjade kohaldamisel ja jõustamisel

2019/0273(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
INTA

Marie-Pierre VEDRENNE [Renew]

vastutav komisjon

Ühise kaubanduspoliitika elluviimine – 2018. aasta aruanne

2019/2197(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
INTA

Jörgen WARBORN [PPE]

vastutav komisjon

Nõukogu otsus, milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Šveitsi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu liidu nimel sõlmimist seoses GATT 1994 artikli XXVIII alusel toimunud läbirääkimistega muuta Šveitsi puhul maitsestatud, kuid töötlemata liha suhtes kohaldatavaid WTO tariifseid soodustusi

2019/0196(NLE) Õigusloomevälised menetlused
INTA

Jörgen WARBORN [PPE]

vastutav komisjon

ELi liikmesus rahvusvahelises kautšuki uurimisrühmas

2017/0159(NLE) Õigusloomevälised menetlused
INTA

vastutav komisjon

Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Korea Vabariigi vahel sõlmitud vabakaubanduslepingu kultuurikoostöö protokoll

2017/0081(NLE) Õigusloomevälised menetlused
INTA

vastutav komisjon

Liidu korra kehtestamine kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise, tehnilise abi ja transiidi kontrollimiseks (uuesti sõnastatud)

2016/0295(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
INTA

Klaus BUCHNER [Verts/ALE]

vastutav komisjon