Käimasolevad menetlused


Jaotis Käimasolevad menetlused võimaldab tutvuda seadusandlike menetlustega, mis on parlamendikomisjonides praegu pooleli. Iga kirje puhul on näidatud menetluse liik, raportööri või arvamuse koostaja nimi ja see, kas parlamendikomisjon on nimetatud vastutavaks komisjoniks või on tal palutud esitada arvamus. Kirjed sisaldavad ka linki Euroopa Parlamendi õigusloome jälgimissüsteemi saidile, kus on toodud menetlust puudutav üksikasjalik teave, sealhulgas kõik asjaomased dokumendid. Kui menetlus on parlamendikomisjoni tasandil lõppenud, toimub hääletus täiskogu istungil ja seejärel loetakse menetlus lõppenuks.

Otsing

Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2017/2397 liidu kvalifikatsioonitunnistuste, teenistusraamatute ja logiraamatute andmebaaside nõuete osas

2020/2528(DEA) Delegeeritud õigusaktide menetlused
TRAN

vastutav komisjon, tõhustatud koostöö

Komisjoni delegeeritud määrus Euroopa siseveelaevade andmebaasi kohta

2020/2527(DEA) Delegeeritud õigusaktide menetlused
TRAN

vastutav komisjon

Komisjoni direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/126/EÜ juhilubade kohta

2020/2514(RPS) Kontrolliga regulatiivmenetlus
TRAN

vastutav komisjon

Euroopa Liidu ja Jaapani vaheline tsiviillennundusohutust käsitlev leping

2019/0275(NLE) Õigusloomevälised menetlused
TRAN

Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR [PPE]

vastutav komisjon

ELi ning Jordaania vaheline Euroopa – Vahemere piirkonna lennundusleping

2010/0180(NLE) Õigusloomevälised menetlused
TRAN

Andris AMERIKS [S&D]

vastutav komisjon

Tehnoülevaatuspaketi liiklusohutuse aspektide rakendamisaruanne

2019/2205(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
TRAN

Benoît LUTGEN [PPE]

vastutav komisjon

Tehnilised ja operatiivmeetmed meretranspordi tõhusamaks ja puhtamaks muutmiseks

2019/2193(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
TRAN

vastutav komisjon

Üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) suuniste muutmine

2019/2192(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
TRAN

Jens GIESEKE [PPE]

vastutav komisjon

Raudteeohutus ja signaalimine – Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteemi (ERTMS) kasutuselevõtu hetkeolukorra hindamine

2019/2191(INI) Omaalgatusliku raporti menetlus
TRAN

Izaskun BILBAO BARANDICA [Renew]

vastutav komisjon

Komisjoni delegeeritud määrus, milles käsitletakse sõidukite klassifitseerimist, Euroopa elektroonilise maksukogumisteenuse kasutajate kohustusi, koostalitluse komponentide suhtes kohaldatavaid nõudeid ja teavitatud asutuste sobivuse miinimumkriteeriume

2019/2955(DEA) Delegeeritud õigusaktide menetlused
TRAN

vastutav komisjon