Käimasolevad menetlused


Jaotis Käimasolevad menetlused võimaldab tutvuda seadusandlike menetlustega, mis on parlamendikomisjonides praegu pooleli. Iga kirje puhul on näidatud menetluse liik, raportööri või arvamuse koostaja nimi ja see, kas parlamendikomisjon on nimetatud vastutavaks komisjoniks või on tal palutud esitada arvamus. Kirjed sisaldavad ka linki Euroopa Parlamendi õigusloome jälgimissüsteemi saidile, kus on toodud menetlust puudutav üksikasjalik teave, sealhulgas kõik asjaomased dokumendid. Kui menetlus on parlamendikomisjoni tasandil lõppenud, toimub hääletus täiskogu istungil ja seejärel loetakse menetlus lõppenuks.

Otsing

Komisjoni delegeeritud määrus, milles käsitletakse sõidukite klassifitseerimist, Euroopa elektroonilise maksukogumisteenuse kasutajate kohustusi, koostalitluse komponentide suhtes kohaldatavaid nõudeid ja teavitatud asutuste sobivuse miinimumkriteeriume

2019/2955(DEA) Delegeeritud õigusaktide menetlused
TRAN

vastutav komisjon

Protokoll, millega muudetakse ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide, teiselt poolt Islandi ning kolmandalt poolt Norra Kuningriigi vahelist, 16. ja 21. juunil 2011 alla kirjutatud kõrvallepingut (ühelt poolt Ameerika Ühendriikide ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide, kolmandalt poolt Islandi ning neljandalt poolt Norra Kuningriigi vahelise lennutranspordilepingu kohaldamise kohta), et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga

2019/0263(NLE) Õigusloomevälised menetlused
TRAN

vastutav komisjon

Protokoll, millega muudetakse ühelt poolt Ameerika Ühendriikide ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide, kolmandalt poolt Islandi ning neljandalt poolt Norra Kuningriigi vahelist, 16. ja 21. juunil 2011 alla kirjutatud lennutranspordilepingut, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga

2019/0261(NLE) Õigusloomevälised menetlused
TRAN

vastutav komisjon

Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/45/EÜ reisilaevade ohutuseeskirjade ja -nõuete kohta seoses kohaliku rannasõiduga tegelevate reisilaevade ohutusnõuetega

2019/2926(DEA) Delegeeritud õigusaktide menetlused
TRAN

vastutav komisjon

Protokoll, millega muudetakse Ameerika Ühendriikide ning Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelist lennutranspordilepingut, millele kirjutati alla 25. ja 30. aprillil 2007 ja mida on muudetud Ameerika Ühendriikide ning Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise, 25. ja 30. aprillil 2007 alla kirjutatud lennutranspordilepingu muutmise protokolliga, millele Ameerika Ühendriigid ning Euroopa Liit ja selle liikmesriigid kirjutasid alla 24. juunil 2010, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga

2019/0258(NLE) Õigusloomevälised menetlused
TRAN

vastutav komisjon

Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia vahelise ühise lennunduspiirkonna loomine

2010/0186(NLE) Õigusloomevälised menetlused
TRAN

Andris AMERIKS [S&D]

vastutav komisjon

Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus meeskonnaga õhusõidukite pakkumise kokkulepete ajapiiranguid käsitleva Ameerika Ühendriikide, Euroopa Liidu, Islandi ja Norra Kuningriigi vahelise lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

2019/0126(NLE) Õigusloomevälised menetlused
TRAN

Maria GRAPINI [S&D]

vastutav komisjon

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega volitatakse Itaaliat pidama Šveitsiga läbirääkimisi ja sõlmima lepingu, millega lubatakse kabotaažvedusid rahvusvaheliste bussiveoteenuste osutamisel kahe riigi vahelistel piirialadel

2019/0108(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
TRAN

Markus FERBER [PPE]

vastutav komisjon

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega antakse Saksamaale volitused muuta olemasolevat Šveitsiga sõlmitud kahepoolset maanteetranspordi lepingut, et lubada kabotaažvedusid rahvusvaheliste bussiveoteenuste osutamisel kahe riigi vahelistel piirialadel

2019/0107(COD) ***| Seadusandlik tavamenetlus  esimene lugemine
TRAN

Markus FERBER [PPE]

vastutav komisjon

Euroopa Liidu ja Korea Vabariigi vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping

2019/0044(NLE) Õigusloomevälised menetlused
TRAN

Dominique RIQUET [Renew]

vastutav komisjon