Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Haku

Ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten sopimukseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta

2018/2070(ACI) Toimielinten välistä sopimusta koskeva menettely
AFCO

vastaava

Sopimuksen tekeminen Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä

2018/0427(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
AFCO

Guy VERHOFSTADT [Renew]

vastaava

Mietintö ehdotetusta valtuutuksesta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytäviä neuvotteluja varten

2020/2023(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AFCO

lausunto

Tekoälyteknologian kehittämisen teollis- ja tekijänoikeudet

2020/2015(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AFCO

lausunto

Tekoäly: kansainvälisen oikeuden tulkintaa ja soveltamista, siltä osin kuin se koskee Euroopan unionia, siviili- ja sotilaskäytön alalla sekä valtion valtuuksia rikosoikeuden soveltamisalan ulkopuolella koskevat kysymykset

2020/2013(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AFCO

lausunto

Tekoälyä, robotiikkaa ja niihin liittyvää teknologiaa koskevien eettisten näkökohtien kehys

2020/2012(INL) Lainsäädäntöaloitteisiin sovellettava menettely
AFCO

lausunto

Suuntaviivat vuoden 2021 talousarviota varten - Pääluokka III

2019/2213(BUD) Talousarviomenettely
AFCO

lausunto

Eurooppalaisen pidätysmääräyksen ja jäsenvaltioiden välisten luovuttamismenettelyjen täytäntöönpano

2019/2207(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AFCO

lausunto

Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa – vuosikertomus vuosilta 2018–2019

2019/2199(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AFCO

lausunto

Euroopan unionin sääntelyn tila ja toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteet – kertomus paremmasta lainsäädännöstä vuosilta 2017 ja 2018

2019/2133(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
AFCO

Antonio TAJANI [PPE]

lausunto