Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Haku

Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston varapuheenjohtajan nimittäminen

2020/0904(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
ECON

Irene TINAGLI [S&D]

vastaava

Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäsenen nimittäminen

2020/0903(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
ECON

Irene TINAGLI [S&D]

vastaava

Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäsenen nimittäminen

2020/0902(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
ECON

Irene TINAGLI [S&D]

vastaava

Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) toimitusjohtajan nimittäminen

2020/0901(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
ECON

Irene TINAGLI [S&D]

vastaava

Komission delegoitu asetus vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EU täydentämisestä annetun delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 (Solvenssi II) oikaisemisesta

2019/3010(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta markkinariskiä koskevan vaihtoehtoisen standardimenetelmän osalta

2019/3007(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä sellaisten teknisten sääntelystandardien osalta, joissa määritellään perusteet sille, mitkä järjestelyt lieventävät riittävästi katettuihin joukkolainoihin ja arvopaperistamisiin liittyvää vastapuoliluottoriskiä, ja delegoitujen asetusten (EU) 2015/2205 ja (EU) 2016/1178 muuttamisesta

2019/2994(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava

Komission asetus tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisen tilinpäätösstandardin IFRS 3 osalta

2019/2991(RPS) Valvonnan käsittävä sääntelymenettely
ECON

vastaava, tehostettu yhteistyö

Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: Vuotuinen kasvuselvitys 2020

2019/2211(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
ECON

Aurore LALUCQ [S&D]

vastaava, tehostettu yhteistyö

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/2402 täydentämisestä arvopaperistamisrekisterin rekisteröintihakemuksen ja kauppatietorekisterin rekisteröinnin laajentamista koskevan yksinkertaistetun hakemuksen yksityiskohtia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla

2019/2958(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
ECON

vastaava