Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Haku

Ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta annetun direktiivin 2011/36/EU täytäntöönpano

2020/2029(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
FEMM LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR [S&D] María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS [Renew]

vastaava

Perheväkivallan ja huolto-oikeuksien vaikutukset naisiin ja lapsiin

2019/2166(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
FEMM

Elena KOUNTOURA [GUE/NGL]

vastaava

Sukupuolten tasa-arvo EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikassa

2019/2167(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
FEMM

Ernest URTASUN [Verts/ALE]

vastaava

Sukupuolten tasa-arvon edistäminen STEM-alojen koulutuksessa ja uralla

2019/2164(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
FEMM

Susana SOLÍS PÉREZ [Renew]

vastaava, tehostettu yhteistyö

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien tilanne EU:ssa naisten terveyden osalta

2019/2165(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
FEMM

Predrag Fred MATIĆ [S&D]

vastaava

Sukupuolten välisen digitaalisen kuilun umpeenkurominen: naisten osallistuminen digitaalitalouteen

2019/2168(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
FEMM

Maria da Graça CARVALHO [PPE]

vastaava

Kansainvälisen väestö- ja kehityskonferenssin 25-vuotistapahtuma (ICPD25) (Nairobin huippukokous)

2019/2850(RSP) Päätöslauselma ajankohtaisesta aiheesta, 78, 81, 103, 108, 115 art.
FEMM

Evelyn REGNER [S&D]

vastaava

Sukupuolten tasa-arvoa koskeva EU-strategia

2019/2169(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
FEMM

Maria NOICHL [S&D]

vastaava, tehostettu yhteistyö

Neuvoston päätös luvan antamisesta jäsenvaltioille ratifioida Euroopan unionin edun mukaisesti Kansainvälisen työjärjestön vuonna 2019 tehdyn väkivallan ja häirinnän torjumista koskevan yleissopimuksen (N:o 190)

2020/0011(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
FEMM

lausunto

Recommendations on the negotiations for a new partnership with the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

2020/2023(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
FEMM

lausunto - valiokunta päätti olla antamatta lausuntoa