Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Haku

Unionin oikeuksien harjoittaminen kansainvälisten kauppasääntöjen soveltamista ja täytäntöönpanoa varten

2019/0273(COD) ***| Tavallinen lainsäätämisjärjestys  ensimmäinen käsittely
INTA

vastaava

Yhteisen kauppapolitiikan täytäntöönpano – vuosikertomus 2018

2019/2197(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
INTA

vastaava

Komission delegoitu asetus yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 liitteessä VII olevan 1 kohdan b alakohdassa määritellyn muita heikompaa asemaa koskevan kynnysarvon muuttamisesta

2019/2946(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
INTA

vastaava

Komission delegoitu asetus yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 liitteen II muuttamisesta

2019/2942(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
INTA

vastaava

Neuvoston päätös Euroopan unionin ja Sveitsin välisen sopimuksen tekemisestä unionin puolesta kirjeenvaihtona ei enempää kuin maustamalla valmistettua lihaa koskevien Sveitsin WTO-myönnytysten muuttamisesta GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artiklan nojalla käytävien neuvottelujen yhteydessä

2019/0196(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
INTA

Jörgen WARBORN [PPE]

vastaava

Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen tekeminen - Päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön (hyväksyntämenettely)

2018/0356M(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
INTA

Geert BOURGEOIS [ECR]

vastaava

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan välinen sijoitussuojasopimus - Päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön (hyväksyntämenettely)

2018/0358M(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
INTA

Geert BOURGEOIS [ECR]

vastaava

Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen tekeminen

2018/0356(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
INTA

Geert BOURGEOIS [ECR]

vastaava

Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan välinen sijoitussuojasopimus

2018/0358(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
INTA

Geert BOURGEOIS [ECR]

vastaava

Ehdotus neuvoston päätökseksi EU:n jäsenyydestä kansainvälisessä kumintutkimusryhmässä (IRSG)

2017/0159(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
INTA

vastaava