Käsiteltävänä olevat asiat


Käsiteltävänä olevat asiat -sivulla esitetään valiokunnissa parhaillaan käsiteltävänä olevat lainsäädäntömenettelyt. Tietueista käyvät ilmi menettelyn tyyppi, esittelijän nimi ja se, onko valiokuntaa pyydetty asiasta vastaavaksi valiokunnaksi tai antamaan lausuntonsa. Tietueissa on myös linkki lainsäädäntötyön seurantatietokantaan, jossa esitetään kaikki menettelyn yksityiskohdat, kuten siihen liittyvät asiakirjat. Valiokuntavaiheen päätyttyä menettelystä äänestetään täysistunnossa, minkä jälkeen asian käsittely katsotaan päättyneeksi.

Haku

Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/2397 täydentämisestä unionin pätevyyskirjoja, meripalvelukirjoja ja laivapäiväkirjoja koskeviin tietokantoihin liittyvien vaatimusten osalta

2020/2528(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
TRAN

vastaava, tehostettu yhteistyö

Komission delegoitu asetus eurooppalaisesta alusrunkotietokannasta

2020/2527(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
TRAN

vastaava

Komission direktiivi ajokorteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/126/EY muuttamisesta

2020/2514(RPS) Valvonnan käsittävä sääntelymenettely
TRAN

vastaava

Euroopan unionin ja Japanin välinen siviili-ilmailun turvallisuutta koskeva sopimus

2019/0275(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
TRAN

Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR [PPE]

vastaava

EU:n ja Jordanian välinen Euro–Välimeri-ilmailusopimus

2010/0180(NLE) Muut kuin lainsäädäntömenettelyt
TRAN

Andris AMERIKS [S&D]

vastaava

Liikennekelpoisuuspaketin tieliikenteen turvallisuusnäkökohtien täytäntöönpanokertomus

2019/2205(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
TRAN

Benoît LUTGEN [PPE]

vastaava

Tekniset ja operatiiviset toimenpiteet tehokkaamman ja puhtaamman meriliikenteen edistämiseksi

2019/2193(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
TRAN

vastaava

Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) suuntaviivojen tarkistaminen

2019/2192(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
TRAN

Jens GIESEKE [PPE]

vastaava

Rautateiden turvallisuus ja merkinanto: Euroopan rautatieliikenteen hallintajärjestelmän (ERTMS) käyttöönottosuunnitelman arviointi

2019/2191(INI) Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
TRAN

Izaskun BILBAO BARANDICA [Renew]

vastaava

Komission delegoitu asetus ajoneuvojen luokittelusta, eurooppalaisen sähköisen tietullipalvelun käyttäjien velvollisuuksista, yhteentoimivuuden osatekijöitä koskevista vaatimuksista ja vähimmäisperusteista ilmoitetujen laitosten kelpoisuudelle

2019/2955(DEA) Delegoituihin säädöksiin liittyvät menettelyt
TRAN

vastaava