Pretraga

Pretraži

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

  MINUTES - Tuesday, 21 January 2020

18-02-2020 CULT_PV(2020)01-21-1 PE647.059v01-00
CULT

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 19. veljače 2020.

07-02-2020 CULT_OJ(2020)02-19_1 PE647.055v01-00
CULT

 

AMANDMANI 1 – 54 - Nacrt mišljenja Europski semestar za koordinaciju ekonomskih politika: aspekti zapošljavanja i socijalne politike u Godišnjem pregledu rasta 2

30-01-2020 CULT_AM(2020)646882 PE646.882v01-00
CULT

Sabine VERHEYEN

NACRT MIŠLJENJA o smjernicama za proračun za 2021. – dio III.

30-01-2020 CULT_PA(2020)646979 PE646.979v01-00
CULT

Romeo FRANZ

Rok za podnošenje amandmana : 21-02-2020

AMANDMANI 32 - 99 - Nacrt mišljenja Europski institut za inovacije i tehnologiju (preinaka)

28-01-2020 CULT_AM(2020)646929 PE646.929v01-00
CULT

Christian EHLER

AMANDMANI 96 – 244 - Nacrt mišljenja o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o Strateškom inovacijskom programu Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT) za razdoblje 2021. – 2027.: jačanje europskog inovacijskog talenta i kapaciteta

28-01-2020 CULT_AM(2020)646942 PE646.942v01-00
CULT

Vlad-Marius BOTOŞ

MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio III. – Komisija i izvršne agencije

22-01-2020 CULT_AD(2020)643224 PE643.224v02-00
CULT

Sabine VERHEYEN

MIŠLJENJE o razrješnici za izvršenje proračuna Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2018.

22-01-2020 CULT_AD(2020)643225 PE643.225v02-00
CULT

Sabine VERHEYEN

  DRAFT OPINION on European Semester for economic policy coordination: Employment and Social Aspects in the Annual Growth Survey 2020

16-01-2020 CULT_PA(2020)646848 PE646.848v01-00
CULT

Sabine VERHEYEN

Rok za podnošenje amandmana : 27-01-2020

ZAPISNIK - Srijeda, 4. prosinca 2019.

15-01-2020 CULT_PV(2019)12-04-1 PE644.997v02-00
CULT