Vykdomi darbai


Skyriuje „Vykdomi darbai“ pateikiama informacija apie šiuo metu kiekviename komitete vykdomas teisėkūros procedūras. Kiekviename įraše nurodomas procedūros tipas, pranešėjas ir tai, ar komitetas paskirtas atsakingu komitetu, ar teikia nuomonę. Įrašuose taip pat pateikiama nuoroda į Teisėkūros observatoriją, kurioje galima rasti išsamią informaciją apie procedūrą, įskaitant visus susijusius dokumentus. Kai procedūra komiteto lygmeniu baigiama, dėl jos balsuojama per plenarinį posėdį. Tada ji laikoma visiškai baigta.

Paieška

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo

2018/2070(ACI) Tarpinstitucinio susitarimo procedūra
AFCO

atsakingas komitetas

Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos sudarymas

2018/0427(NLE) Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
AFCO

Guy VERHOFSTADT [Renew]

atsakingas komitetas

Dirbtinio intelekto technologijų plėtojimo Intelektinės nuosavybės teisės

2020/2015(INI) Pranešimo savo iniciatyva procedūra
AFCO

nuomonę teikiantis komitetas

Dirbtinis intelektas: tarptautinės teisės aiškinimo ir taikymo klausimai, susiję su poveikiu Europos Sąjungai naudojimo civilinėms ir karinėms reikmėms ir valstybės galių, nepatenkančių į baudžiamosios justicijos sritį, srityse

2020/2013(INI) Pranešimo savo iniciatyva procedūra
AFCO

nuomonę teikiantis komitetas

Dirbtinio intelekto, robotikos ir susijusių technologijų etikos aspektų sistema

2020/2012(INL) Teisėkūros iniciatyvos procedūra
AFCO

nuomonę teikiantis komitetas

2021 m. biudžeto gairės. III skirsnis

2019/2213(BUD) Biudžeto sudarymo procedūra
AFCO

nuomonę teikiantis komitetas

Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos įgyvendinimas

2019/2207(INI) Pranešimo savo iniciatyva procedūra
AFCO

nuomonę teikiantis komitetas

2018–2019 m. metinis pranešimas dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje

2019/2199(INI) Pranešimo savo iniciatyva procedūra
AFCO

nuomonę teikiantis komitetas

Metinis pranešimas apie Europos ombudsmeno 2018 m. veiklą

2019/2134(INI) Pranešimo savo iniciatyva procedūra
AFCO

Paulo RANGEL [PPE]

nuomonę teikiantis komitetas

2018 m. metinis pranešimas dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo

2019/2135(INI) Pranešimo savo iniciatyva procedūra
AFCO

Esteban GONZÁLEZ PONS [PPE]

nuomonę teikiantis komitetas