Vykdomi darbai


Skyriuje „Vykdomi darbai“ pateikiama informacija apie šiuo metu kiekviename komitete vykdomas teisėkūros procedūras. Kiekviename įraše nurodomas procedūros tipas, pranešėjas ir tai, ar komitetas paskirtas atsakingu komitetu, ar teikia nuomonę. Įrašuose taip pat pateikiama nuoroda į Teisėkūros observatoriją, kurioje galima rasti išsamią informaciją apie procedūrą, įskaitant visus susijusius dokumentus. Kai procedūra komiteto lygmeniu baigiama, dėl jos balsuojama per plenarinį posėdį. Tada ji laikoma visiškai baigta.

Paieška

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo

2018/2070(ACI) Tarpinstitucinio susitarimo procedūra
AFCO

atsakingas komitetas

Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos sudarymas

2018/0427(NLE) Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
AFCO

atsakingas komitetas

Metinis pranešimas apie Europos ombudsmeno 2018 m. veiklą

2019/2134(INI) Pranešimo savo iniciatyva procedūra
AFCO

Paulo RANGEL [PPE]

nuomonę teikiantis komitetas

2018 m. metinis pranešimas dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo

2019/2135(INI) Pranešimo savo iniciatyva procedūra
AFCO

Esteban GONZÁLEZ PONS [PPE]

nuomonę teikiantis komitetas

ES reglamentavimo kokybė, subsidiarumas ir proporcingumas. 2017 ir 2018 m. ataskaita dėl geresnės teisėkūros

2019/2133(INI) Pranešimo savo iniciatyva procedūra
AFCO

Antonio TAJANI [PPE]

nuomonę teikiantis komitetas

Europos Sąjungos teisės taikymo stebėsena 2017 ir 2018 m.

2019/2132(INI) Pranešimo savo iniciatyva procedūra
AFCO

Maria GRAPINI [S&D]

nuomonę teikiantis komitetas

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija

2019/2055(DEC) Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
AFCO

nuomonę teikiantis komitetas - Komitetas nusprendė neteikti nuomonės.

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas

2019/2056(DEC) Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
AFCO

nuomonę teikiantis komitetas - Komitetas nusprendė neteikti nuomonės.

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Taryba ir Europos Vadovų Taryba 

2019/2057(DEC) Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
AFCO

Pascal DURAND [Renew]

nuomonę teikiantis komitetas

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Teisingumo Teismas

2019/2058(DEC) Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
AFCO

nuomonę teikiantis komitetas - Komitetas nusprendė neteikti nuomonės.