Vykdomi darbai


Skyriuje „Vykdomi darbai“ pateikiama informacija apie šiuo metu kiekviename komitete vykdomas teisėkūros procedūras. Kiekviename įraše nurodomas procedūros tipas, pranešėjas ir tai, ar komitetas paskirtas atsakingu komitetu, ar teikia nuomonę. Įrašuose taip pat pateikiama nuoroda į Teisėkūros observatoriją, kurioje galima rasti išsamią informaciją apie procedūrą, įskaitant visus susijusius dokumentus. Kai procedūra komiteto lygmeniu baigiama, dėl jos balsuojama per plenarinį posėdį. Tada ji laikoma visiškai baigta.

Paieška

Commission Delegated Regulation correcting Delegated Regulation (EU) 2019/934 as regards transitional arrangements for the marketing of stocks of grapevine products

2020/2577(DEA) Su deleguotaisiais aktais susijusios procedūros
AGRI

atsakingas komitetas

Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/429 taisyklės dėl tam tikrų gyvūnų, genetinės medžiagos produktų ir gyvūninių produktų siuntų įvežimo į Sąjungą ir jų gabenimo bei tvarkymo įvežus

2020/2545(DEA) Su deleguotaisiais aktais susijusios procedūros
AGRI

atsakingas komitetas, glaudesnio bendradarbiavimo procedūra

Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo nukrypstama nuo Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2016/1149, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl nacionalinių vyno sektoriaus paramos programų

2020/2543(DEA) Su deleguotaisiais aktais susijusios procedūros
AGRI

atsakingas komitetas

Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/429 su akvakultūros ūkiais ir vandens gyvūnų vežėjais susijusios taisyklės

2020/2544(DEA) Su deleguotaisiais aktais susijusios procedūros
AGRI

atsakingas komitetas, glaudesnio bendradarbiavimo procedūra

Atnaujinta bioekonomikos strategija: tvari Europos bioekonomika

2020/2541(RSP) Rezoliucija dėl aktualių įvykių, 78, 81, 103, 108, 115 str.
AGRI

atsakingas komitetas

Komisijos reglamentas, kuriuo ištaisoma Reglamento (ES) Nr. 68/2013 dėl pašarinių žaliavų katalogo teksto redakcija švedų kalba

2020/2529(RPS) Reguliavimo procedūra su tikrinimu
AGRI

atsakingas komitetas

Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl tam tikrų išsamių ekologiškų produktų gamybos taisyklių iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2018/848 II priedas

2020/2516(DEA) Su deleguotaisiais aktais susijusios procedūros
AGRI

atsakingas komitetas

Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl tam tikrų į sąrašą įtrauktų ligų prevencijos ir kontrolės taisyklių papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/429

2019/3001(DEA) Su deleguotaisiais aktais susijusios procedūros
AGRI

atsakingas komitetas, glaudesnio bendradarbiavimo procedūra

Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl genetinės medžiagos produktų ūkių patvirtinimo, atsekamumo ir gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų Sąjungoje vežamiems tam tikrų laikomų sausumos gyvūnų genetinės medžiagos produktams, papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/429

2019/3006(DEA) Su deleguotaisiais aktais susijusios procedūros
AGRI

atsakingas komitetas, glaudesnio bendradarbiavimo procedūra

Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 papildomas licencinių importo ir eksporto tarifinių kvotų administravimo taisyklėmis, o Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 papildomas nuostatomis dėl užstato teikimo administruojant tarifines kvotas

2019/3005(DEA) Su deleguotaisiais aktais susijusios procedūros
AGRI

atsakingas komitetas