Nuomonių projektai


Nuomonės projektas – tai dokumentas, kurį parengė nuomonės referentu paskirtas Parlamento narys ir kuris pateikiamas nuomonę teikiančiam komitetui, kad šis pasiūlytų pakeitimų, ir vėliau teikiamas balsuoti.
Teisėkūros pranešimų atveju, nuomonių projektai pateikiami kaip Komisijos pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto pakeitimai, prie kurių prireikus pridedami trumpi pagrindimai. Ne teisėkūros pranešimų atveju nuomonių projektai pateikiami kaip pasiūlymai, kurie, jeigu būtų priimti, perduodami pranešimą rengiančiam atsakingam komitetui, kad šis juos įtrauktų į savo pranešimą. Šiame tinklalapyje pateikiami nuomonių projektai, dėl kurių nuomonę teikiantis komitetas dar nebalsavo.
Nuomonių projektų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  DRAFT OPINION on the proposal for a Council decision on the conclusion, on behalf of the Union, of the Sustainable Fisheries Partnership Agreement and its Implementing Protocol (2020-2026) between the European Union and the Republic of Seychelles

12-02-2020 BUDG_PA(2020)646988 PE646.988v01-00
BUDG

Lefteris CHRISTOFOROU

  DRAFT OPINION on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 1224/2009, and amending Council Regulations (EC) No 768/2005, (EC) No 1967/2006, (EC) No 1005/2008, and Regulation (EU) No 2016/1139 of the European Parliament and of the Council as regards fisheries control

12-02-2020 ENVI_PA(2020)647141 PE647.141v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

Pakeitimų pateikimo terminas : 12-03-2020

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl 2018–2019 m. metinio pranešimo dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje

12-02-2020 PETI_PA(2020)646879 PE646.879v02-00
PETI

Yana TOOM

Pakeitimų pateikimo terminas : 25-02-2020

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai

11-02-2020 AGRI_PA(2020)647138 PE647.138v01-00
AGRI

Bronis ROPĖ

Pakeitimų pateikimo terminas : 21-02-2020

  DRAFT OPINION on general guidelines for the preparation of the 2021 budget, Section III – Commission

10-02-2020 DEVE_PA(2020)647125 PE647.125v01-00
DEVE

Charles GOERENS

Pakeitimų pateikimo terminas : 18-02-2020

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Senegalo Respublikos tausios žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo sudarymo

04-02-2020 DEVE_PA(2020)646984 PE646.984v01-00
DEVE

Beata KEMPA

Pakeitimų pateikimo terminas : 26-02-2020

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Senegalo Respublikos tausios žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo sudarymo

04-02-2020 DEVE_PA(2020)647002 PE647.002v01-00
DEVE

Beata KEMPA

Pakeitimų pateikimo terminas : 26-02-2020

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl 2018–2019 m. metinio pranešimo dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje

04-02-2020 AFCO_PA(2020)647015 PE647.015v01-00
AFCO

Antonio TAJANI

Pakeitimų pateikimo terminas : 24-02-2020

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Vakarų Balkanų, rengiantis 2020 m. gegužės mėn. aukščiausiojo lygio susitikimui

03-02-2020 INTA_PA(2020)646975 PE646.975v03-00
INTA

Reinhard BÜTIKOFER

Pakeitimų pateikimo terminas : 24-02-2020

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos tam tikros pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl 2021 m. paramos iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF), iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 229 ir (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl 2021 m. išteklių ir jų skirstymo ir iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1307/2013 nuostatos dėl 2021 m. išteklių ir taikymo

03-02-2020 REGI_PA(2020)646963 PE646.963v01-00
REGI

Herbert DORFMANN

Pakeitimų pateikimo terminas : 02-03-2020