Nuomonės


Jeigu komitetas mano, kad kitam komitetui perduoto rengti pranešimo klausimai patenka ir į jo kompetencijos sritį, jis gali prašyti būti pripažintas nuomonę teikiančiu komitetu (Darbo tvarkos taisyklių 53 straipsnis). Priimta nuomonė perduodama atsakingam komitetui ir jis dėl jos balsuoja. Susijusio komiteto pateiktus pakeitimus (54 straipsnis), priskiriamus išimtinei šio komiteto kompetencijai, atsakingas komitetas turi patvirtinti be balsavimo. Visos nuomonės ir pozicijos pakeitimų forma, kurias priėmė nuomonę teikiantis komitetas, turi būti pridėtos prie galutinio pranešimo. Šiame tinklalapyje pateikiamos komitetų priimtos nuomonės.
Nuomonių ir pozicijų pakeitimų forma galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

NUOMONĖ dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro (CEDEFOP) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

23-01-2020 EMPL_AD(2020)642927 PE642.927v02-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

NUOMONĖ dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo (EUROFOUND) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

23-01-2020 EMPL_AD(2020)642929 PE642.929v02-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

NUOMONĖ dėl Europos mokymo fondo (ETF) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

23-01-2020 EMPL_AD(2020)642931 PE642.931v02-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

NUOMONĖ dėl Europos Sąjungos agentūrų 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo: veikla, finansų valdymas ir kontrolė

23-01-2020 EMPL_AD(2020)642932 PE642.932v02-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

NUOMONĖ dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos

23-01-2020 EMPL_AD(2020)642933 PE642.933v02-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

NUOMONĖ dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros (EU-OSHA) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

22-01-2020 EMPL_AD(2020)642930 PE642.930v02-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

Susitarimas dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos

22-01-2020 EMPL_AL(2020)646841 PE646.841v01-00
EMPL

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ - Pirmininkė

Nuomonė dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšų mobilizavimo pagal paraišką „EGF/2019/001 BE/Carrefour“

05-11-2019 EMPL_AL(2019)641451 PE641.451v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

NUOMONĖ dėl Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto

27-09-2019 EMPL_AD(2019)639697 PE639.697v02-00
EMPL

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ