Vykdomi darbai


Skyriuje „Vykdomi darbai“ pateikiama informacija apie šiuo metu kiekviename komitete vykdomas teisėkūros procedūras. Kiekviename įraše nurodomas procedūros tipas, pranešėjas ir tai, ar komitetas paskirtas atsakingu komitetu, ar teikia nuomonę. Įrašuose taip pat pateikiama nuoroda į Teisėkūros observatoriją, kurioje galima rasti išsamią informaciją apie procedūrą, įskaitant visus susijusius dokumentus. Kai procedūra komiteto lygmeniu baigiama, dėl jos balsuojama per plenarinį posėdį. Tada ji laikoma visiškai baigta.

Paieška

Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo ištaisomos Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1254/2014, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES papildoma gyvenamųjų patalpų vėdinimo įrenginių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimais, tam tikrų kalbų redakcijos

2020/2526(DEA) Su deleguotaisiais aktais susijusios procedūros
ITRE

atsakingas komitetas

Visapusiška Europos politika energijos kaupimo klausimu

2019/2189(INI) Pranešimo savo iniciatyva procedūra
ITRE

Claudia GAMON [Renew]

atsakingas komitetas

Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo, sudarant Sąjungos bendro intereso projektų sąrašą, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 347/2013

2019/2907(DEA) Su deleguotaisiais aktais susijusios procedūros
ITRE

atsakingas komitetas

Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Ukrainos bendradarbiavimo susitarimas dėl civilinės pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos (GNSS), kuriuo atsižvelgiama į Bulgarijos Respublikos, Kroatijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą

2019/0207(NLE) Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
ITRE

atsakingas komitetas

Europos Komisijos nario skyrimas: Kadri SIMSON (EE)

2019/0809(NLE) Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
ITRE

atsakingas komitetas

Europos inovacijų ir technologijos institutas (nauja redakcija)

2019/0151(COD) ***| Įprasta teisėkūros procedūra  pirmasis svarstymas
ITRE

Marisa MATIAS [GUE/NGL]

atsakingas komitetas, glaudesnio bendradarbiavimo procedūra

Europos inovacijų ir technologijos instituto (EIT) 2021–2027 m. strateginė inovacijų darbotvarkė. Europos inovacijų talentų ir inovacinių pajėgumų skatinimas

2019/0152(COD) ***| Įprasta teisėkūros procedūra  pirmasis svarstymas
ITRE

Maria da Graça CARVALHO [PPE]

atsakingas komitetas, glaudesnio bendradarbiavimo procedūra

Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos bendradarbiavimo susitarimas dėl civilinės pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos (GNSS), kuriuo atsižvelgiama į Bulgarijos Respublikos, Kroatijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą

2018/0429(NLE) Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
ITRE

atsakingas komitetas

Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo susitarimas dėl Europos palydovinės navigacijos programų

2012/0231(NLE) Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
ITRE

atsakingas komitetas

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl įgaliojimų derėtis su Jungtine Karalyste

2020/2023(INI) Pranešimo savo iniciatyva procedūra
ITRE

nuomonę teikiantis komitetas