Vykdomi darbai


Skyriuje „Vykdomi darbai“ pateikiama informacija apie šiuo metu kiekviename komitete vykdomas teisėkūros procedūras. Kiekviename įraše nurodomas procedūros tipas, pranešėjas ir tai, ar komitetas paskirtas atsakingu komitetu, ar teikia nuomonę. Įrašuose taip pat pateikiama nuoroda į Teisėkūros observatoriją, kurioje galima rasti išsamią informaciją apie procedūrą, įskaitant visus susijusius dokumentus. Kai procedūra komiteto lygmeniu baigiama, dėl jos balsuojama per plenarinį posėdį. Tada ji laikoma visiškai baigta.

Paieška

Komisijos deleguotasis reglamentas dėl transporto priemonių klasifikavimo, Europos elektroninės rinkliavos paslaugos gavėjų pareigų, sąveikos sudedamosioms dalims taikomų reikalavimų ir paskelbtųjų įstaigų būtinųjų tinkamumo kriterijų

2019/2955(DEA) Su deleguotaisiais aktais susijusios procedūros
TRAN

atsakingas komitetas

Protokolas, kuriuo, atsižvelgiant į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, iš dalies keičiamas 2011 m. birželio 16 ir 21 d. pasirašytas Europos Sąjungos bei jos valstybių narių, Islandijos ir Norvegijos Karalystės papildomas susitarimas dėl Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos Sąjungos bei jos valstybių narių, Islandijos ir Norvegijos Karalystės oro susisiekimo susitarimo taikymo, sudarymo Europos Sąjungos bei jos valstybių narių vardu

2019/0263(NLE) Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
TRAN

atsakingas komitetas

Protokolas, kuriuo, atsižvelgiant į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, iš dalies keičiamas 2011 m. birželio 16 ir 21 d. pasirašytas Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos Sąjungos bei jos valstybių narių, Islandijos ir Norvegijos Karalystės oro susisiekimo susitarimas, sudarytas Europos Sąjungos bei jos valstybių narių vardu

2019/0261(NLE) Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
TRAN

atsakingas komitetas

Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl vidaus maršrutais plaukiojančių keleivinių laivų saugos reikalavimų iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/45/EB dėl keleivinių laivų saugos taisyklių ir standartų

2019/2926(DEA) Su deleguotaisiais aktais susijusios procedūros
TRAN

atsakingas komitetas

Protokolas, kuriuo, atsižvelgiant į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, iš dalies keičiamas 2007 m. balandžio 25 ir 30 d. pasirašytas Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Jungtinių Amerikos Valstijų oro susisiekimo susitarimas su pakeitimais, padarytais Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos bei jos valstybių narių 2010 m. birželio 24 d. pasirašytu Protokolu, kuriuo iš dalies keičiamas 2007 m. balandžio 25 ir 30 d. pasirašytas Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Jungtinių Amerikos Valstijų oro susisiekimo susitarimas, sudarytas Europos Sąjungos bei jos valstybių narių vardu

2019/0258(NLE) Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
TRAN

atsakingas komitetas

Komisijos deleguotoji direktyva, kuria Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/2397 papildoma kompetencijos ir atitinkamų žinių bei įgūdžių standartais, taip pat praktinių egzaminų, treniruoklių patvirtinimo ir sveikatos būklės tinkamumo standartais

2019/2780(DEA) Su deleguotaisiais aktais susijusios procedūros
TRAN

atsakingas komitetas, glaudesnio bendradarbiavimo procedūra

Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Gruzijos bendroji aviacijos erdvė

2010/0186(NLE) Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
TRAN

Andris AMERIKS [S&D]

atsakingas komitetas

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos Sąjungos, Islandijos ir Norvegijos Karalystės susitarimo dėl galiojimo laiko apribojimų, taikomų orlaivių su įgula suteikimo sutartims, sudarymo Europos Sąjungos vardu

2019/0126(NLE) Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
TRAN

Maria GRAPINI [S&D]

atsakingas komitetas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo Italija įgaliojama derėtis su Šveicarija dėl susitarimo dėl leidimo vykdyti kabotažo operacijas teikiant tarptautinio keleivių vežimo keliais paslaugas tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais šių dviejų šalių pasienio regionuose ir šį susitarimą sudaryti

2019/0108(COD) ***| Įprasta teisėkūros procedūra  pirmasis svarstymas
TRAN

Markus FERBER [PPE]

atsakingas komitetas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo Vokietija įgaliojama iš dalies pakeisti savo dvišalį kelių transporto susitarimą su Šveicarija, kad būtų leidžiama vykdyti kabotažo operacijas teikiant tarptautinio keleivių vežimo keliais paslaugas tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais šių dviejų šalių pasienio regionuose

2019/0107(COD) ***| Įprasta teisėkūros procedūra  pirmasis svarstymas
TRAN

Markus FERBER [PPE]

atsakingas komitetas