Iesāktās procedūras


Sadaļā "Iesāktās procedūras" ir iekļautas tās likumdošanas procedūras, kas pašlaik notiek katrā komitejā. Katram jautājumam ir norādīts procedūras veids, referenta vārds un tas, vai attiecīgā komiteja ir aicināta būt par atbildīgo komiteju vai sagatavot atzinumu. Ir norādīta arī saite uz Likumdošanas observatoriju, kurā ir detalizēta informācija par procedūru, tostarp visi saistītie dokumenti. Tiklīdz procedūra komitejā ir pabeigta, par attiecīgo jautājumu balso plenārsēdē un procedūru uzskata par pabeigtu.

Meklēt

Priekšlikums iestāžu nolīgumam starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību

2018/2070(ACI) Regulatīvās kontroles procedūra
AFCO

atbildīgā komiteja

Priekšlikums par to, lai parakstītu Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas

2018/0427(NLE) Neleģislatīvās procedūras
AFCO

Guy VERHOFSTADT [Renew]

atbildīgā komiteja

Intelektuālā īpašuma tiesības saistībā ar mākslīgā intelekta tehnoloģiju attīstību

2020/2015(INI) Patstāvīgā ziņojuma procedūra
AFCO

atzinuma sniegšanai

Mākslīgais intelekts: starptautisko tiesību interpretācijas un piemērošanas jautājumi, ciktāl tas skar Eiropas Savienību civilās un militārās izmantošanas un valsts varas jomā ārpus krimināltiesību darbības jomas

2020/2013(INI) Patstāvīgā ziņojuma procedūra
AFCO

atzinuma sniegšanai

Mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto tehnoloģiju ētisko aspektu satvars

2020/2012(INL) Likumdošanas iniciatīvas procedūra
AFCO

atzinuma sniegšanai

2021. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa

2019/2213(BUD) Budžeta procedūra
AFCO

atzinuma sniegšanai

Eiropas apcietināšanas ordera un nodošanas procedūru starp dalībvalstīm īstenošana

2019/2207(INI) Patstāvīgā ziņojuma procedūra
AFCO

atzinuma sniegšanai

Pamattiesību stāvoklis Eiropas Savienībā — gada ziņojumi par 2018. un 2019. gadu

2019/2199(INI) Patstāvīgā ziņojuma procedūra
AFCO

atzinuma sniegšanai

Gada ziņojums par Eiropas Ombuda darbību 2018. gadā

2019/2134(INI) Patstāvīgā ziņojuma procedūra
AFCO

Paulo RANGEL [PPE]

atzinuma sniegšanai

2018. gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu

2019/2135(INI) Patstāvīgā ziņojuma procedūra
AFCO

Esteban GONZÁLEZ PONS [PPE]

atzinuma sniegšanai