Iesāktās procedūras


Sadaļā "Iesāktās procedūras" ir iekļautas tās likumdošanas procedūras, kas pašlaik notiek katrā komitejā. Katram jautājumam ir norādīts procedūras veids, referenta vārds un tas, vai attiecīgā komiteja ir aicināta būt par atbildīgo komiteju vai sagatavot atzinumu. Ir norādīta arī saite uz Likumdošanas observatoriju, kurā ir detalizēta informācija par procedūru, tostarp visi saistītie dokumenti. Tiklīdz procedūra komitejā ir pabeigta, par attiecīgo jautājumu balso plenārsēdē un procedūru uzskata par pabeigtu.

Meklēt

Priekšlikums iestāžu nolīgumam starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību

2018/2070(ACI) Regulatīvās kontroles procedūra
AFCO

atbildīgā komiteja

Priekšlikums par to, lai parakstītu Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas

2018/0427(NLE) Neleģislatīvās procedūras
AFCO

atbildīgā komiteja

Gada ziņojums par Eiropas Ombuda darbību 2018. gadā

2019/2134(INI) Patstāvīgā ziņojuma procedūra
AFCO

Paulo RANGEL [PPE]

atzinuma sniegšanai

2018. gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu

2019/2135(INI) Patstāvīgā ziņojuma procedūra
AFCO

Esteban GONZÁLEZ PONS [PPE]

atzinuma sniegšanai

Eiropas Savienības tiesību aktu normatīvā atbilstība, subsidiaritāte un proporcionalitāte — ziņojums par labāku likumdošanas procesu (2017. un 2018. gads)

2019/2133(INI) Patstāvīgā ziņojuma procedūra
AFCO

Antonio TAJANI [PPE]

atzinuma sniegšanai

Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanas pārraudzība 2017. un 2018. gadā

2019/2132(INI) Patstāvīgā ziņojuma procedūra
AFCO

Maria GRAPINI [S&D]

atzinuma sniegšanai

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija

2019/2055(DEC) Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
AFCO

atzinuma sniegšanai - komiteja nolēma atzinumu nesniegt

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments

2019/2056(DEC) Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
AFCO

atzinuma sniegšanai - komiteja nolēma atzinumu nesniegt

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Padome un Eiropadome

2019/2057(DEC) Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
AFCO

Pascal DURAND [Renew]

atzinuma sniegšanai

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Tiesa

2019/2058(DEC) Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
AFCO

atzinuma sniegšanai - komiteja nolēma atzinumu nesniegt