Grozījumi


Kad ziņojuma, atzinuma vai priekšlikuma projekts ir iesniegts komitejā, tās locekļi var iesniegt grozījumus (tostarp budžeta grozījumus). Komiteja nosaka termiņu, līdz kuram grozījumiem jābūt saņemtiem. Ierosinātos grozījumus pēc tam komitejas sanāksmē apspriež un balso par tiem. Tad visus pieņemtos grozījumus iekļauj teksta projektā, kas kļūst par galīgo versiju. Šajā lappusē ir visi komitejas locekļu ierosinātie grozījumi pirms balsošanas par tiem.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos grozījumus.

GROZĪJUMI Nr. 1 - 448 - Rezolūcijas priekšlikuma projekts ES stratēģija invaliditātes jomā pēc 2020. gada

04-02-2020 EMPL_AM(2020)646888 PE646.888v02-00
EMPL

José GUSMÃO, Katrin LANGENSIEPEN, Radka MAXOVÁ, Elżbieta RAFALSKA, Elena LIZZI, Stelios KYMPOUROPOULOS, Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ, Marc ANGEL

GROZĪJUMI Nr. 17 - 75 - Ziņojuma projekts par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu Nr. 573/2014/ES par ciešāku sadarbību starp valstu nodarbinātības dienestiem (VND)

04-02-2020 EMPL_AM(2020)646959 PE646.959v02-00
EMPL

Manuel PIZARRO

GROZĪJUMI Nr. 449 - 465 - Rezolūcijas priekšlikuma projekts ES stratēģija invaliditātes jomā pēc 2020. gada

03-02-2020 EMPL_AM(2020)646989 PE646.989v01-00
EMPL

José GUSMÃO, Katrin LANGENSIEPEN, Radka MAXOVÁ, Elżbieta RAFALSKA, Elena LIZZI, Stelios KYMPOUROPOULOS, Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ, Marc ANGEL

GROZĪJUMI Nr. 1 - 199 - Ziņojuma projekts Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: nodarbinātības un sociālie aspekti 2020. gada izaugsmes pētījumā

29-01-2020 EMPL_AM(2020)646889 PE646.889v01-00
EMPL

Klára DOBREV

GROZĪJUMI Nr. 200 - 360 - Ziņojuma projekts Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: nodarbinātības un sociālie aspekti 2020. gada izaugsmes pētījumā

29-01-2020 EMPL_AM(2020)646977 PE646.977v01-00
EMPL

Klára DOBREV

GROZĪJUMI Nr. 1 - 17 - Atzinuma projekts Eiropas Izglītības fonda (ETF) 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644904 PE644.904v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

GROZĪJUMI Nr. 1 - 15 - Atzinuma projekts Ziņojums par Eiropas Savienības aģentūru 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu: sniegums, finanšu pārvaldība un kontrole

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644905 PE644.905v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

GROZĪJUMI Nr. 1 - 41 - Atzinuma projekts ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644907 PE644.907v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

GROZĪJUMI Nr. 1 - 22 - Atzinuma projekts Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra (Cedefop) 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644919 PE644.919v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

GROZĪJUMI Nr. 1 - 22 - Atzinuma projekts par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda (Eurofound) 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644922 PE644.922v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ