Atzinumi


Ja komiteja uzskata, ka tās kompetencē esoši jautājumi tiek izskatīti ziņojumā, kura sagatavošana ir uzticēta citai komitejai, tā var prasīt, lai to ieceltu par komiteju, kas sniedz atzinumu (Reglamenta 53. pants). Pieņemto atzinumu nosūta atbildīgajai komitejai, kura par to balso. Atbildīgajai komitejai ir bez balsošanas jāpieņem grozījumi, ko iesaistītā atzinumu sniedzošā komiteja ir iesniegusi par aspektiem, kuri ir tās ekskluzīvajā kompetencē (Reglamenta 54. pants). Visi atzinumu sniedzošās komitejas pieņemtie atzinumi un grozījumu veidā paustās nostājas ir jāpievieno galīgā ziņojuma pielikumā. Šajā lapā ir redzami komiteju pieņemtie atzinumi.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos atzinumus un grozījumu veidā paustās nostājas.

atzinums par 2019. gada ziņojumu par konkurences politiku

04-02-2020 IMCO_AL(2020)645059 PE645.059v02-00
IMCO

Petra DE SUTTER - Priekšsēdētāja

Atzinums par Līguma par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas noslēgšanu

17-12-2019 IMCO_AL(2019)644752 PE644.752v01-00
IMCO

Petra DE SUTTER - Priekšsēdētāja

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projektu

03-09-2019 IMCO_AD(2019)639801 PE639.801v03-00
IMCO

Svenja HAHN