Iesāktās procedūras


Sadaļā "Iesāktās procedūras" ir iekļautas tās likumdošanas procedūras, kas pašlaik notiek katrā komitejā. Katram jautājumam ir norādīts procedūras veids, referenta vārds un tas, vai attiecīgā komiteja ir aicināta būt par atbildīgo komiteju vai sagatavot atzinumu. Ir norādīta arī saite uz Likumdošanas observatoriju, kurā ir detalizēta informācija par procedūru, tostarp visi saistītie dokumenti. Tiklīdz procedūra komitejā ir pabeigta, par attiecīgo jautājumu balso plenārsēdē un procedūru uzskata par pabeigtu.

Meklēt

Komisijas deleģētā regula, ar kuru labo Deleģētās regulas (ES) 2015/208, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 167/2013 papildina attiecībā uz transportlīdzekļu funkcionālā drošuma prasībām lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanai, poļu valodas versiju

2020/2530(DEA) Deleģēto aktu procedūras
IMCO

atbildīgā komiteja

Virzība uz ilgtspējīgāku uzņēmumiem un patērētājiem paredzētu vienoto tirgu

2020/2021(INI) Patstāvīgā ziņojuma procedūra
IMCO

David CORMAND [Verts/ALE]

atbildīgā komiteja

Vienotā tirgus stiprināšana: brīvas pakalpojumu sniegšanas nākotne

2020/2020(INI) Patstāvīgā ziņojuma procedūra
IMCO

Morten LØKKEGAARD [Renew]

atbildīgā komiteja

Digitālo pakalpojumu akts: vienotā tirgus darbības uzlabošana

2020/2018(INL) Likumdošanas iniciatīvas procedūra
IMCO

Alex AGIUS SALIBA [S&D]

atbildīgā komiteja, ciešāka sadarbība

Direktīvas 2009/81/EK īstenošana attiecībā uz iepirkumu aizsardzības un drošības jomā un Direktīvas 2009/43/EK īstenošana attiecībā uz tādu produktu nodošanu, kas saistīti ar aizsardzību

2019/2204(INI) Patstāvīgā ziņojuma procedūra
IMCO

Kris PEETERS [PPE]

atbildīgā komiteja

Produktu drošuma jautājuma risināšana vienotajā tirgū

2019/2190(INI) Patstāvīgā ziņojuma procedūra
IMCO

Marion WALSMANN [PPE]

atbildīgā komiteja

Automatizēti lēmumu pieņemšanas procesi: patērētāju tiesību aizsardzības un preču un pakalpojumu brīvas aprites nodrošināšana

2019/2915(RSP) Steidzami izskatāmi rezolūciju priekšlikumi 78., 81., 103., 108., 115.pants
IMCO

Petra DE SUTTER [Verts/ALE]

atbildīgā komiteja

Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/81/EK groza attiecībā uz piegādes, pakalpojumu un būvdarbu līgumu robežvērtībām

2019/2906(DEA) Deleģēto aktu procedūras
IMCO

atbildīgā komiteja

Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana saistībā ar mehānisko transportlīdzekļu izmantošanu un kontrole saistībā ar pienākumu apdrošināt šādu atbildību

2018/0168(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
IMCO

Dita CHARANZOVÁ [Renew]

atbildīgā komiteja

Priekšlikums, ar kuru paredz nosacījumus un procedūru, saskaņā ar kuru Komisija var pieprasīt uzņēmumiem un uzņēmumu apvienībām sniegt informāciju attiecībā uz iekšējo tirgu un ar to saistītām jomām

2017/0087(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
IMCO

atbildīgā komiteja