Ziņojumu projekti


Komitejas var tikt aicinātas sagatavot ziņojumu par normatīviem vai nenormatīviem jautājumiem. Parasti komitejai lūdz sagatavot ziņojumu par konkrētu jautājumu, kas attiecas uz tās kompetencē esošu politikas jomu. Tomēr noteiktos apstākļos komiteja var sagatavot ziņojumu arī pēc savas iniciatīvas. No komitejas locekļu vidus katram ziņojumam tiek izvēlēts referents, kas atbildīgs par tā sagatavošanu. Kad ziņojuma projekts ir uzrakstīts, ar to iepazīstina un to apspriež komitejas sanāksmēs, un komitejas locekļi, ja vēlas, var ierosināt grozījumus. Šajā lappusē ir negrozīti ziņojumu projektu teksti.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos ziņojumu projektus.

IETEIKUMA PROJEKTS par projektu Padomes Lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju saistībā ar sarunām saskaņā ar 1994. gada VVTT XXVIII pantu par Šveices PTO koncesiju izmaiņām attiecībā uz gaļu, kam pievienotas garšvielas

10-01-2020 INTA_PR(2020)646756 PE646.756v01-00
INTA

Jörgen WARBORN

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 25-02-2020

IETEIKUMA PROJEKTS par projektu Padomes lēmumam par Zālamana Salu pievienošanos Partnerattiecību pagaidu nolīgumam starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Klusā okeāna valstīm, no otras puses

29-10-2019 INTA_PR(2019)642904 PE642.904v02-00
INTA

Bernd LANGE

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 14-11-2019

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par turpmāku makrofinansiālo palīdzību Jordānijas Hāšimītu Karalistei

21-10-2019 INTA_PR(2019)641311 PE641.311v01-00
INTA

Luisa REGIMENTI

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 14-11-2019

IETEIKUMA PROJEKTS par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Ukrainu, ar ko groza tirdzniecības preferences attiecībā uz mājputnu gaļu un mājputnu gaļas izstrādājumiem, kas paredzētas Asociācijas nolīgumā starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses

17-10-2019 INTA_PR(2019)641176 PE641.176v01-00
INTA

Enikő GYŐRI

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 06-11-2019

IETEIKUMA PROJEKTS par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu nolīgumu starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienību, ar kuru Amerikas Savienotajām Valstīm iedala daļu no augstas kvalitātes liellopu gaļas tarifa likmes kvotas, kas minēta pārskatītajā saprašanās memorandā par tādas liellopu gaļas importu, kas iegūta no dzīvniekiem, kuriem nav izēdināti daži augšanu veicinoši hormoni, un par paaugstinātiem nodokļiem, ko Amerikas Savienotās Valstis piemēro dažiem Eiropas Savienības produktiem (2014)

15-10-2019 INTA_PR(2019)641378 PE641.378v01-00
INTA

Bernd LANGE

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 11-11-2019

IETEIKUMA PROJEKTS par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvās tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku

15-10-2019 INTA_PR(2019)642857 PE642.857v01-00
INTA

Geert BOURGEOIS

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 11-11-2019

ZIŅOJUMA PROJEKTS ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvās tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku

15-10-2019 INTA_PR(2019)642858 PE642.858v01-00
INTA

Geert BOURGEOIS

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 11-11-2019

IETEIKUMA PROJEKTS par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Ieguldījumu aizsardzības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Vjetnamas Sociālistisko Republiku, no otras puses

15-10-2019 INTA_PR(2019)642860 PE642.860v01-00
INTA

Geert BOURGEOIS

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 11-11-2019

ZIŅOJUMA PROJEKTS ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu nolīgumu starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienību, ar kuru Amerikas Savienotajām Valstīm iedala daļu no augstas kvalitātes liellopu gaļas tarifa likmes kvotas, kas minēta pārskatītajā saprašanās memorandā par tādas liellopu gaļas importu, kas iegūta no dzīvniekiem, kuriem nav izēdināti daži augšanu veicinoši hormoni, un par paaugstinātiem nodokļiem, ko Amerikas Savienotās Valstis piemēro dažiem Eiropas Savienības produktiem (2014)

15-10-2019 INTA_PR(2019)642862 PE642.862v01-00
INTA

Bernd LANGE

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 11-11-2019

ZIŅOJUMA PROJEKTS ar priekšlikumu nenormatīvai rezolūcijai par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Ieguldījumu aizsardzības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Vjetnamas Sociālistisko Republiku, no otras puses

15-10-2019 INTA_PR(2019)642888 PE642.888v01-00
INTA

Geert BOURGEOIS

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 11-11-2019