Iesāktās procedūras


Sadaļā "Iesāktās procedūras" ir iekļautas tās likumdošanas procedūras, kas pašlaik notiek katrā komitejā. Katram jautājumam ir norādīts procedūras veids, referenta vārds un tas, vai attiecīgā komiteja ir aicināta būt par atbildīgo komiteju vai sagatavot atzinumu. Ir norādīta arī saite uz Likumdošanas observatoriju, kurā ir detalizēta informācija par procedūru, tostarp visi saistītie dokumenti. Tiklīdz procedūra komitejā ir pabeigta, par attiecīgo jautājumu balso plenārsēdē un procedūru uzskata par pabeigtu.

Meklēt

Ziņojums par ierosināto mandātu sarunām ar Apvienoto Karalisti

2020/2023(INI) Patstāvīgā ziņojuma procedūra
INTA AFET

atbildīgā komiteja

Savienības tiesību īstenošana starptautiskās tirdzniecības noteikumu piemērošanai un izpildei

2019/0273(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
INTA

atbildīgā komiteja

2018. gada ziņojums par kopējās tirdzniecības politikas īstenošanu

2019/2197(INI) Patstāvīgā ziņojuma procedūra
INTA

atbildīgā komiteja

Komisijas deleģētā regula, ar ko groza neaizsargātības robežvērtību, kas noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 978/2012 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu VII pielikuma 1. punkta b) apakšpunktā

2019/2946(DEA) Deleģēto aktu procedūras
INTA

atbildīgā komiteja

Komisijas deleģētā regula, ar ko groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 978/2012 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu

2019/2942(DEA) Deleģēto aktu procedūras
INTA

atbildīgā komiteja

Padomes lēmums par to, lai Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Šveici saistībā ar sarunām, kas saskaņā ar 1994. gada VVTT XXVIII pantu risinātas par Šveices PTO koncesiju grozījumu attiecībā uz gaļu, kam pievienotas garšvielas, bet kas nav tālāk apstrādāta

2019/0196(NLE) Neleģislatīvās procedūras
INTA

Jörgen WARBORN [PPE]

atbildīgā komiteja

Brīvās tirdzniecības nolīguma noslēgšana starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku - Priekšlikums nenormatīvai rezolūcijai par piekrišanas procedūru

2018/0356M(NLE) Neleģislatīvās procedūras
INTA

Geert BOURGEOIS [ECR]

atbildīgā komiteja

Ieguldījumu aizsardzības nolīgums starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Vjetnamas Sociālistisko Republiku, no otras puses - Priekšlikums nenormatīvai rezolūcijai par piekrišanas procedūru

2018/0358M(NLE) Neleģislatīvās procedūras
INTA

Geert BOURGEOIS [ECR]

atbildīgā komiteja

Brīvās tirdzniecības nolīguma noslēgšana starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku

2018/0356(NLE) Neleģislatīvās procedūras
INTA

Geert BOURGEOIS [ECR]

atbildīgā komiteja

Ieguldījumu aizsardzības nolīgums starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Vjetnamas Sociālistisko Republiku, no otras puses

2018/0358(NLE) Neleģislatīvās procedūras
INTA

Geert BOURGEOIS [ECR]

atbildīgā komiteja