Iesāktās procedūras


Sadaļā "Iesāktās procedūras" ir iekļautas tās likumdošanas procedūras, kas pašlaik notiek katrā komitejā. Katram jautājumam ir norādīts procedūras veids, referenta vārds un tas, vai attiecīgā komiteja ir aicināta būt par atbildīgo komiteju vai sagatavot atzinumu. Ir norādīta arī saite uz Likumdošanas observatoriju, kurā ir detalizēta informācija par procedūru, tostarp visi saistītie dokumenti. Tiklīdz procedūra komitejā ir pabeigta, par attiecīgo jautājumu balso plenārsēdē un procedūru uzskata par pabeigtu.

Meklēt

Vispusīga Eiropas pieeja enerģijas uzglabāšanai

2019/2189(INI) Patstāvīgā ziņojuma procedūra
ITRE

Claudia GAMON [Renew]

atbildīgā komiteja

Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz Savienības kopīgu interešu projektu sarakstu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 347/2013

2019/2907(DEA) Deleģēto aktu procedūras
ITRE

atbildīgā komiteja

Sadarbības nolīgums civilās globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) jomā starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm un Ukrainu nolūkā ņemt vērā Bulgārijas Republikas, Horvātijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

2019/0207(NLE) Neleģislatīvās procedūras
ITRE

atbildīgā komiteja

Eiropas Komisijas locekļa iecelšana: Kadri SIMSON (EE)

2019/0809(NLE) Neleģislatīvās procedūras
ITRE

atbildīgā komiteja

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (pārstrādāta redakcija)

2019/0151(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
ITRE

Marisa MATIAS [GUE/NGL]

atbildīgā komiteja, ciešāka sadarbība

Eiropas inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) stratēģiskā inovāciju programma 2021.-2027. gadam: Eiropas inovācijas talanta un spējas sekmēšana

2019/0152(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
ITRE

Maria da Graça CARVALHO [PPE]

atbildīgā komiteja, ciešāka sadarbība

Sadarbības nolīgums civilās globālās navigācijas pavadoņu sistēmas (GNSS) jomā starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Korejas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas, Horvātijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

2018/0429(NLE) Neleģislatīvās procedūras
ITRE

atbildīgā komiteja

ES un Šveices sadarbības nolīgums Eiropas satelītu navigācijas programmu jomā

2012/0231(NLE) Neleģislatīvās procedūras
ITRE

atbildīgā komiteja

Digitālo pakalpojumu akts: vienotā tirgus darbības uzlabošana

2020/2018(INL) Likumdošanas iniciatīvas procedūra
ITRE

atzinuma sniegšanai, ciešāka sadarbība

ES tiesiskais regulējums ES izraisītas globālas atmežošanas apturēšanai un vēršanai pretējā virzienā

2020/2006(INL) Likumdošanas iniciatīvas procedūra
ITRE

atzinuma sniegšanai