Parastā meklēšana

Meklēšana

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Trešdiena, 2020. gada 19. februāris - Ceturtdiena, 2020. gada 20. februāris

19-02-2020 PECH_OJ(2020)02-19_1 PE647.014v03-00
PECH

 

IETEIKUMA PROJEKTS par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Mauritānijas Islāma Republiku par to, lai tiktu pagarināts darbības termiņš protokolam, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Mauritānijas Islāma Republiku, un kura darbības termiņš beidzas 2019. gada 15. novembrī

31-01-2020 PECH_PR(2020)644841 PE644.841v01-00
PECH

Clara AGUILERA

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 21-02-2020

IETEIKUMA PROJEKTS par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu protokolu, ar ko groza Starptautisko Konvenciju par Atlantijas tunzivju saglabāšanu

30-01-2020 PECH_PR(2020)644777 PE644.777v01-00
PECH

Rosanna CONTE

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 24-02-2020

  AMENDMENTS 33 - 58 - Draft report Introduction of capacity limits for Eastern Baltic cod, data collection and control measures in the Baltic Sea, and Regulation (EU) No 508/2014 as regards permanent cessation for fleets fishing for Eastern Baltic cod

30-01-2020 PECH_AM(2020)646964 PE646.964v01-00
PECH

Niclas HERBST

  AMENDMENTS 1 - 56 - Draft report Conclusion of the Protocol on the implementation of the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Republic of Cape Verde (2019-2024)

30-01-2020 PECH_AM(2020)646968 PE646.968v01-00
PECH

Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

IETEIKUMA PROJEKTS par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu, ar kuru īsteno Partnerattiecību nolīgumu ilgtspējīgas zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Senegālas Republiku

28-01-2020 PECH_PR(2020)646918 PE646.918v01-00
PECH

Izaskun BILBAO BARANDICA

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 25-02-2020

ZIŅOJUMA PROJEKTS ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu, ar kuru īsteno Partnerattiecību nolīgumu ilgtspējīgas zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Senegālas Republiku

28-01-2020 PECH_PR(2020)646919 PE646.919v01-00
PECH

Izaskun BILBAO BARANDICA

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 25-02-2020

PROTOKOLS - Pirmdiena, 2020. gada 20. janvāris - Otrdiena, 2020. gada 21. janvāris

27-01-2020 PECH_PV(2020)01-20-1 PE646.878v01-00
PECH

 

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdiena, 2020. gada 20. janvāris - Otrdiena, 2020. gada 21. janvāris

08-01-2020 PECH_OJ(2020)01-20_1 PE645.107v01-00
PECH

 

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru attiecībā uz Baltijas jūras austrumdaļas krājuma mencas zvejas kapacitātes limitu ieviešanu un ar Baltijas jūru saistītu datu vākšanu un kontroles pasākumiem groza Regulu (ES) 2016/1139 un attiecībā uz zvejas darbību izbeigšanu Baltijas jūras austrumdaļas krājuma mencu zvejojošās flotēs groza Regulu (ES) Nr. 508/2014

13-12-2019 PECH_PR(2019)644735 PE644.735v01-00
PECH

Niclas HERBST

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 27-01-2020