Iesāktās procedūras


Sadaļā "Iesāktās procedūras" ir iekļautas tās likumdošanas procedūras, kas pašlaik notiek katrā komitejā. Katram jautājumam ir norādīts procedūras veids, referenta vārds un tas, vai attiecīgā komiteja ir aicināta būt par atbildīgo komiteju vai sagatavot atzinumu. Ir norādīta arī saite uz Likumdošanas observatoriju, kurā ir detalizēta informācija par procedūru, tostarp visi saistītie dokumenti. Tiklīdz procedūra komitejā ir pabeigta, par attiecīgo jautājumu balso plenārsēdē un procedūru uzskata par pabeigtu.

Meklēt

Komisijas deleģētā regula par transportlīdzekļu klasifikāciju, Eiropas ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas pakalpojuma lietotāju pienākumiem, savstarpējas izmantojamības komponentu prasībām un minimālajiem atbilstības kritērijiem paziņotajām struktūrām

2019/2955(DEA) Deleģēto aktu procedūras
TRAN

atbildīgā komiteja

Protokols, ar ko Papildnolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, Islandi, no otras puses, un Norvēģijas Karalisti, no trešās puses, par to, kā piemērot 2011. gada 16. un 21. jūnijā parakstīto Gaisa transporta nolīgumu starp Amerikas Savienotajām Valstīm, no vienas puses, Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no otras puses, Islandi, no trešās puses, un Norvēģijas Karalisti, no ceturtās puses, groza, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

2019/0263(NLE) Neleģislatīvās procedūras
TRAN

atbildīgā komiteja

Protokols, ar ko 2011. gada 16. un 21. jūnijā parakstīto Gaisa transporta nolīgumu starp Amerikas Savienotajām Valstīm, no vienas puses, Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no otras puses, Islandi, no trešās puses, un Norvēģijas Karalisti, no ceturtās puses, groza, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

2019/0261(NLE) Neleģislatīvās procedūras
TRAN

atbildīgā komiteja

Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz drošības prasībām pasažieru kuģiem, kas veic vietējos reisus, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/45/EK par pasažieru kuģu drošības noteikumiem un standartiem

2019/2926(DEA) Deleģēto aktu procedūras
TRAN

atbildīgā komiteja

Protokols, ar ko 2007. gada 25. un 30. aprīlī parakstīto Gaisa transporta nolīgumu starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, kurā grozījumi izdarīti ar Protokolu, ar ko groza 2007. gada 25. un 30. aprīlī parakstīto Gaisa transporta nolīgumu starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, kuru Amerikas Savienotās Valstis un Eiropas Savienība un tās dalībvalstis parakstīja 2010. gada 24. jūnijā, groza, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

2019/0258(NLE) Neleģislatīvās procedūras
TRAN

atbildīgā komiteja

Kopējās aviācijas telpas izveide starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses

2010/0186(NLE) Neleģislatīvās procedūras
TRAN

Andris AMERIKS [S&D]

atbildīgā komiteja

Priekšlikums Padomes Lēmumam par Nolīguma par laika ierobežojumiem attiecībā uz vienošanos par gaisa kuģu iznomāšanu ar apkalpi starp Amerikas Savienotajām Valstīm, Eiropas Savienību, Islandi un Norvēģijas Karalisti noslēgšanu Eiropas Savienības vārdā

2019/0126(NLE) Neleģislatīvās procedūras
TRAN

Maria GRAPINI [S&D]

atbildīgā komiteja

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Itāliju pilnvaro risināt sarunas un noslēgt ar Šveici nolīgumu, kas atļauj kabotāžas pārvadājumus, sniedzot starptautiskus pasažieru autopārvadājumu pakalpojumus ar autobusiem abu valstu pierobežas reģionos

2019/0108(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
TRAN

Markus FERBER [PPE]

atbildīgā komiteja

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Vāciju pilnvaro grozīt spēkā esošo divpusējo nolīgumu ar Šveici par autotransportu, lai atļautu kabotāžas pārvadājumus, sniedzot starptautiskus pasažieru autopārvadājumu pakalpojumus ar autobusiem abu valstu pierobežas reģionos

2019/0107(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
TRAN

Markus FERBER [PPE]

atbildīgā komiteja

Nolīgums starp Eiropas Savienību un Korejas Republiku par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem

2019/0044(NLE) Neleģislatīvās procedūras
TRAN

Dominique RIQUET [Renew]

atbildīgā komiteja