Lopende werkzaamheden


Lopende werkzaamheden laat zien welke wetgevingsprocedures in elke commissie gaande zijn. Bij elke procedure wordt vermeld om welk soort het gaat, wie de rapporteur is en of de commissie ten principale bevoegd of medeadviserend is. Voorts is er een link naar het Legislative Observatory, waarin alle details van de procedure worden vermeld, inclusief alle relevante documenten. Na afhandeling in de commissie volgt stemming in de plenaire vergadering, waarna de procedure wordt geacht te zijn afgesloten.

Zoek

Voorstel voor een Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer

2018/2070(ACI) Procedure sluiting interinstitutioneel akkoord
AFCO

ten principale

Sluiting van het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

2018/0427(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
AFCO

Guy VERHOFSTADT [Renew]

ten principale

Intellectuele-eigendomsrechten voor de ontwikkeling van artificiële-intelligentietechnologieën

2020/2015(INI) Procedure initiatiefverslag
AFCO

medeadviserend

Artificiële intelligentie: interpretatie en toepassing van het internationaal recht voor zover de EU betrokken is op het gebied van civiel en militair gebruik alsook van de openbare macht buiten het toepassingsgebied van het strafrecht

2020/2013(INI) Procedure initiatiefverslag
AFCO

medeadviserend

Kader voor ethische aspecten van artificiële intelligentie, robotica en aanverwante technologieën

2020/2012(INL) wetgevingsinitiatiefprocedure
AFCO

medeadviserend

Richtsnoeren voor de begroting 2021 - Afdeling III

2019/2213(BUD) Begrotingsprocedure
AFCO

medeadviserend

De tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten

2019/2207(INI) Procedure initiatiefverslag
AFCO

medeadviserend

Situatie van de grondrechten in de Europese Unie - Jaarverslag voor de jaren 2018-2019

2019/2199(INI) Procedure initiatiefverslag
AFCO

medeadviserend

Activiteiten van de Europese Ombudsman - jaarverslag 2018

2019/2134(INI) Procedure initiatiefverslag
AFCO

Paulo RANGEL [PPE]

medeadviserend

Uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid - jaarverslag 2018

2019/2135(INI) Procedure initiatiefverslag
AFCO

Esteban GONZÁLEZ PONS [PPE]

medeadviserend