Lopende werkzaamheden


Lopende werkzaamheden laat zien welke wetgevingsprocedures in elke commissie gaande zijn. Bij elke procedure wordt vermeld om welk soort het gaat, wie de rapporteur is en of de commissie ten principale bevoegd of medeadviserend is. Voorts is er een link naar het Legislative Observatory, waarin alle details van de procedure worden vermeld, inclusief alle relevante documenten. Na afhandeling in de commissie volgt stemming in de plenaire vergadering, waarna de procedure wordt geacht te zijn afgesloten.

Zoek

De Europese bosbouwstrategie - De weg vooruit

2019/2157(INI) Procedure initiatiefverslag
AGRI

Petri SARVAMAA [PPE]

ten principale, nauwere samenwerking

Overgangsbepalingen inzake steun uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) in het jaar 2021

2019/0254(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
AGRI

Elsi KATAINEN [Renew]

ten principale

Financiële discipline vanaf het begrotingsjaar 2021 en Verordening (EU) nr. 1307/2013 inzake de flexibiliteit tussen de pijlers met betrekking tot kalenderjaar 2020

2019/0253(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
AGRI

Norbert LINS [PPE]

ten principale

Verordening van de Commissie tot vaststelling van een lijst van bestemmingen voor diervoeders met bijzonder voedingsdoel en tot intrekking van Richtlijn 2008/38/EG

2019/2911(RPS) Regelgevingsprocedure met toetsing
AGRI

ten principale

Vaststelling van voorschriften inzake steun voor de strategische plannen die de lidstaten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid opstellen (strategische GLB-plannen) en die uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden gefinancierd

2018/0216(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
AGRI

Peter JAHR [PPE]

ten principale, nauwere samenwerking

Financiering, beheer en monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid

2018/0217(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
AGRI

Ulrike MÜLLER [Renew]

ten principale

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1308/2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten, (EU) nr. 1151/2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen, (EU) nr. 251/2014 inzake de definitie, de aanduiding, de aanbiedingsvorm, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gearomatiseerde wijnbouwproducten , (EU) nr. 228/2013 houdende specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de ultraperifere gebieden van de Unie en (EU) nr. 229/2013 houdende vaststelling van specifieke maatregelen voor de landbouw ten behoeve van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee

2018/0218(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
AGRI

Eric ANDRIEU [S&D]

ten principale

Op de markt brengen van voedingsmiddelen gemaakt van klonen van dieren

2013/0434(APP) Goedkeuringsprocedure
AGRI

Benoît BITEAU [Verts/ALE]

ten principale

Intensivering van de maatregelen van de EU om de bossen in de wereld te beschermen en te herstellen

2019/2156(INI) Procedure initiatiefverslag
AGRI

medeadviserend, nauwere samenwerking

Sluiting van het akkoord over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

2018/0427(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
AGRI

medeadviserend