Zoeken algemeen

Zoeken

Advies inzake een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een aantal overgangsbepalingen voor de steun uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) in het jaar 2021

12-12-2019 BUDG_AL(2019)644725 PE644.725v03-00
BUDG

Johan VAN OVERTVELDT

NOTULEN - Dinsdag 12 november 2019

10-12-2019 CJ13_PV(2019)11-12-1 PE644.772v01-00
CONT BUDG

 

NOTULEN - Maandag 25 november 2019

04-12-2019 BUDG_PV(2019)11-25-1 PE644.801v01-00
BUDG

 

Advies inzake de financiële discipline vanaf het begrotingsjaar 2021 en inzake Verordening (EU) nr. 1307/2013 wat de flexibiliteit tussen de pijlers voor het kalenderjaar 2020 betreft

22-11-2019 BUDG_AL(2019)644726 PE644.726v01-00
BUDG

Johan VAN OVERTVELDT

ONTWERPADVIES inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Kaapverdië (2019-2024)

21-11-2019 BUDG_PA(2019)640655 PE640.655v01-00
BUDG

Margarida MARQUES

AMENDEMENTEN 1 - 3 - Ontwerpverslag Terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de huidige met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen

20-11-2019 BUDG_AM(2019)644736 PE644.736v01-00
BUDG

Monika HOHLMEIER

ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de huidige met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen

19-11-2019 BUDG_PR(2019)643242 PE643.242v01-00
BUDG

Monika HOHLMEIER