Lopende werkzaamheden


Lopende werkzaamheden laat zien welke wetgevingsprocedures in elke commissie gaande zijn. Bij elke procedure wordt vermeld om welk soort het gaat, wie de rapporteur is en of de commissie ten principale bevoegd of medeadviserend is. Voorts is er een link naar het Legislative Observatory, waarin alle details van de procedure worden vermeld, inclusief alle relevante documenten. Na afhandeling in de commissie volgt stemming in de plenaire vergadering, waarna de procedure wordt geacht te zijn afgesloten.

Zoek

Maatregelen van de Commissie tegen misbruik van EU-fondsen, belangenverstrengeling en corruptie die de bescherming van de financiële belangen van de EU in de lidstaten aantasten

2019/2963(RSP) Actualiteitenresolutie, art. 78, 81, 103, 108, 115
CONT

Monika HOHLMEIER [PPE]

ten principale

Afsluiting van de rekeningen van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) voor het begrotingsjaar 2017

2019/2909(RSP) Actualiteitenresolutie, art. 78, 81, 103, 108, 115
CONT

Petri SARVAMAA [PPE]

ten principale

Bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie - fraudebestrijding - jaarverslag 2018

2019/2128(INI) Procedure initiatiefverslag
CONT

Joachim KUHS [ID]

ten principale

Controle van de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank - jaarverslag 2018

2019/2127(INI) Procedure initiatiefverslag
CONT

Bas EICKHOUT [Verts/ALE]

ten principale

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Commissie

2019/2055(DEC) Kwijtingsprocedure
CONT

Monika HOHLMEIER [PPE]

ten principale

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europees Parlement

2019/2056(DEC) Kwijtingsprocedure
CONT

Maria GRAPINI [S&D]

ten principale

Kwijting 2018: Algemene begroting van de EU – Raad en Europese Raad

2019/2057(DEC) Kwijtingsprocedure
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

ten principale

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Hof van Justitie

2019/2058(DEC) Kwijtingsprocedure
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

ten principale

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Rekenkamer

2019/2059(DEC) Kwijtingsprocedure
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

ten principale

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europees Economisch en Sociaal Comité

2019/2060(DEC) Kwijtingsprocedure
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

ten principale