Lopende werkzaamheden


Lopende werkzaamheden laat zien welke wetgevingsprocedures in elke commissie gaande zijn. Bij elke procedure wordt vermeld om welk soort het gaat, wie de rapporteur is en of de commissie ten principale bevoegd of medeadviserend is. Voorts is er een link naar het Legislative Observatory, waarin alle details van de procedure worden vermeld, inclusief alle relevante documenten. Na afhandeling in de commissie volgt stemming in de plenaire vergadering, waarna de procedure wordt geacht te zijn afgesloten.

Zoek

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de gegevens die in de registratieaanvraag van een securitisatieregister of in de vereenvoudigde aanvraag tot uitbreiding van de registratie van een transactieregister moeten worden opgenomen

2019/2958(DEA) Procedures voor gedelegeerde handelingen
ECON

ten principale

Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen betreffende operationele normen van securitisatieregisters voor gegevensverzameling, -aggregatie, -vergelijking, -toegang en -verificatie op het gebied van volledigheid en consistentie

2019/2957(DEA) Procedures voor gedelegeerde handelingen
ECON

ten principale

Instellingen en organen in de economische en monetaire unie: belangenconflicten na uitdiensttreding bij de overheid voorkomen

2019/2950(RSP) Actualiteitenresolutie, art. 78, 81, 103, 108, 115
ECON

ten principale

Benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank

2019/0818(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
ECON

Irene TINAGLI [S&D]

ten principale

Gemeenschappelijk btw-stelsel met betrekking tot de speciale regeling voor kleine ondernemingen

2018/0006(CNS) * Raadplegingsprocedure
ECON

Inese VAIDERE [PPE]

ten principale

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 en tot vaststelling van technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de overeenkomstig de STS-kennisgevingsvereisten te verstrekken informatie

2019/2921(DEA) Procedures voor gedelegeerde handelingen
ECON

ten principale

Verordening van de Commissie houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat International Accounting Standard 39 en International Financial Reporting Standards 7 en 9 betreft

2019/2912(RPS) Regelgevingsprocedure met toetsing
ECON

ten principale, nauwere samenwerking

Eerlijke belastingheffing in een gedigitaliseerde en geglobaliseerde economie. BEPS 2.0

2019/2901(RSP) Actualiteitenresolutie, art. 78, 81, 103, 108, 115
ECON

ten principale

Versnelde buitengerechtelijke uitwinning van zekerheden (AECE)

2018/0063B(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
ECON

Esther de LANGE [PPE] Irene TINAGLI [S&D]

ten principale

Benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank

2019/0817(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
ECON

Irene TINAGLI [S&D]

ten principale