Lopende werkzaamheden


Lopende werkzaamheden laat zien welke wetgevingsprocedures in elke commissie gaande zijn. Bij elke procedure wordt vermeld om welk soort het gaat, wie de rapporteur is en of de commissie ten principale bevoegd of medeadviserend is. Voorts is er een link naar het Legislative Observatory, waarin alle details van de procedure worden vermeld, inclusief alle relevante documenten. Na afhandeling in de commissie volgt stemming in de plenaire vergadering, waarna de procedure wordt geacht te zijn afgesloten.

Zoek

Bezwaar op grond van artikel 112: ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad

2020/2535(RSP) Actualiteitenresolutie, art. 78, 81, 103, 108, 115
ENVI

Tilly METZ [Verts/ALE] Sirpa PIETIKÄINEN [PPE] Günther SIDL [S&D] Anja HAZEKAMP [GUE/NGL] Eleonora EVI [NI]

ten principale

Bezwaar op grond van artikel 112: ontwerp van uitvoeringsverordening van de Commissie betreffende de niet-goedkeuring van propolisextract als basisstof overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen

2020/2534(RSP) Actualiteitenresolutie, art. 78, 81, 103, 108, 115
ENVI

Joëlle MÉLIN [ID]

ten principale

EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering

2020/2532(RSP) Actualiteitenresolutie, art. 78, 81, 103, 108, 115
ENVI

ten principale

Een duurzaamheidsstrategie inzake chemische stoffen

2020/2531(RSP) Actualiteitenresolutie, art. 78, 81, 103, 108, 115
ENVI

Maria SPYRAKI [PPE] Maria ARENA [S&D] Frédérique RIES [Renew] Danilo Oscar LANCINI [ID] Pietro FIOCCHI [ECR] Anja HAZEKAMP [GUE/NGL]

ten principale

Verordening van de Commissie tot rectificatie van bepaalde taalversies van Verordening (EU) nr. 1253/2014 tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de eisen inzake ecologisch ontwerp voor ventilatie-eenheden

2020/2517(RPS) Regelgevingsprocedure met toetsing
ENVI

ten principale

Een EU-rechtskader voor de beëindiging en ommekeer van door de EU bevorderde ontbossing op wereldniveau

2020/2006(INL) wetgevingsinitiatiefprocedure
ENVI

Delara BURKHARDT [S&D]

ten principale, nauwere samenwerking

Gedelegeerde Richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op de aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage IV bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor lood in geplatineerde platinaelektroden voor gebruik bij bepaalde metingen van geleidbaarheid

2019/3017(DEA) Procedures voor gedelegeerde handelingen
ENVI

ten principale

Gedelegeerde Richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op de aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor zeswaardig chroom als corrosiewering in het koolstofstalen koelsysteem van absorptiekoelkasten

2019/3012(DEA) Procedures voor gedelegeerde handelingen
ENVI

ten principale

Gedelegeerde Richtlijn van de Commissie tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor lood in soldeer en afwerkingen van uiteinden voor gebruik in bepaald handgereedschap met verbrandingsmotoren

2019/3009(DEA) Procedures voor gedelegeerde handelingen
ENVI

ten principale

Gedelegeerde Richtlijn van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn 2000/53/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende autowrakken wat betreft bepaalde vrijstellingen voor lood en loodverbindingen in onderdelen

2019/3008(DEA) Procedures voor gedelegeerde handelingen
ENVI

ten principale