Lopende werkzaamheden


Lopende werkzaamheden laat zien welke wetgevingsprocedures in elke commissie gaande zijn. Bij elke procedure wordt vermeld om welk soort het gaat, wie de rapporteur is en of de commissie ten principale bevoegd of medeadviserend is. Voorts is er een link naar het Legislative Observatory, waarin alle details van de procedure worden vermeld, inclusief alle relevante documenten. Na afhandeling in de commissie volgt stemming in de plenaire vergadering, waarna de procedure wordt geacht te zijn afgesloten.

Zoek

Het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven

2018/0103(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
LIBE

[S&D]

ten principale

De situatie in Hongarije (naar aanleiding van de resolutie van het Europees Parlement van 17 mei 2017)

2017/2131(INL) wetgevingsinitiatiefprocedure
LIBE

[Verts/ALE]

ten principale

Wet inzake digitale diensten: vragen over de grondrechten

2020/2022(INI) Procedure initiatiefverslag
LIBE

ten principale

Artificiële intelligentie in het strafrecht en het gebruik ervan door politiële en gerechtelijke instanties in strafzaken

2020/2016(INI) Procedure initiatiefverslag
LIBE

ten principale

Verslag over de uitvoering van de nationale strategieën voor integratie van de Roma: bestrijding van een negatieve houding jegens personen met een Roma-achtergrond in Europa

2020/2011(INI) Procedure initiatiefverslag
LIBE

Romeo FRANZ [Verts/ALE]

ten principale, nauwere samenwerking

Nieuwe wegen voor legale arbeidsmigratie

2020/2010(INI) Procedure initiatiefverslag
LIBE

ten principale, nauwere samenwerking

Versterking van de mediavrijheid: bescherming van journalisten in Europa, haatzaaiende taal, desinformatie en de rol van platforms

2020/2009(INI) Procedure initiatiefverslag
LIBE

ten principale, nauwere samenwerking

Uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in het Verenigd Koninkrijk

2019/0819(CNS) * Raadplegingsprocedure
LIBE

ten principale

Uitvoeringsverslag over de terugkeerrichtlijn

2019/2208(INI) Procedure initiatiefverslag
LIBE

Tineke STRIK [Verts/ALE]

ten principale

De tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten

2019/2207(INI) Procedure initiatiefverslag
LIBE

Javier ZARZALEJOS [PPE]

ten principale