Lopende werkzaamheden


Lopende werkzaamheden laat zien welke wetgevingsprocedures in elke commissie gaande zijn. Bij elke procedure wordt vermeld om welk soort het gaat, wie de rapporteur is en of de commissie ten principale bevoegd of medeadviserend is. Voorts is er een link naar het Legislative Observatory, waarin alle details van de procedure worden vermeld, inclusief alle relevante documenten. Na afhandeling in de commissie volgt stemming in de plenaire vergadering, waarna de procedure wordt geacht te zijn afgesloten.

Zoek

Het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven

2018/0103(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
LIBE

[S&D]

ten principale

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 516/2014 van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Fonds voor asiel, migratie en integratie

2019/2874(DEA) Procedures voor gedelegeerde handelingen
LIBE

ten principale

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 515/2014 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling, als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid, van het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa

2019/2873(DEA) Procedures voor gedelegeerde handelingen
LIBE

ten principale

Sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Belarus betreffende de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven

2019/0181(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
LIBE

Petar VITANOV [S&D]

ten principale

Sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Belarus inzake de versoepeling van de afgifte van visa

2019/0182(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
LIBE

Antony HOOK [Renew]

ten principale

Europese grens- en kustwacht: systeem voor fraudedocumenten en authentieke documenten online (FADO) en intrekking van Gemeenschappelijk Optreden 98/700/JBZ van de Raad

2018/0330B(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
LIBE

Roberta METSOLA [PPE]

ten principale

Overeenkomst tussen de Europese Unie en Bosnië en Herzegovina inzake acties die het Europees Grens- en kustwachtagentschap in Bosnië en Herzegovina uitvoert

2019/0060(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
LIBE

Bettina VOLLATH [S&D]

ten principale

Sluiting van de statusovereenkomst tussen de Europese Unie en Montenegro inzake acties die het Europees Grens- en kustwachtagentschap in Montenegro uitvoert

2019/0043(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
LIBE

Bettina VOLLATH [S&D]

ten principale

Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat betreffende de toepassing van sommige bepalingen van Besluit 2008/615/JBZ van de Raad inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit, van Besluit 2008/616/JBZ van de Raad betreffende de uitvoering van Besluit 2008/615/JBZ inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit, en de bijlage daarbij, en van Kaderbesluit 2009/905/JBZ van de Raad over de accreditatie van aanbieders van forensische diensten die laboratoriumactiviteiten verrichten

2019/0013(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
LIBE

Roberta METSOLA [PPE]

ten principale

Overeenkomst tussen de Europese Unie en het Vorstendom Liechtenstein betreffende de toepassing van sommige bepalingen van Besluit 2008/615/JBZ van de Raad inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit, van Besluit 2008/616/JBZ van de Raad betreffende de uitvoering van Besluit 2008/615/JBZ inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit, en de bijlage daarbij, en van Kaderbesluit 2009/905/JBZ van de Raad over de accreditatie van aanbieders van forensische diensten die laboratoriumactiviteiten verrichten

2019/0012(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
LIBE

Roberta METSOLA [PPE]

ten principale