Lopende werkzaamheden


Lopende werkzaamheden laat zien welke wetgevingsprocedures in elke commissie gaande zijn. Bij elke procedure wordt vermeld om welk soort het gaat, wie de rapporteur is en of de commissie ten principale bevoegd of medeadviserend is. Voorts is er een link naar het Legislative Observatory, waarin alle details van de procedure worden vermeld, inclusief alle relevante documenten. Na afhandeling in de commissie volgt stemming in de plenaire vergadering, waarna de procedure wordt geacht te zijn afgesloten.

Zoek

Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek der Seychellen en het bijbehorende uitvoeringsprotocol (2020-2026)

2020/0002(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
PECH

ten principale

Meerjarig beheersplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee, tot wijziging van Verordeningen (EU) 2017/2107, (EU) 2019/[NAFO] en (EU) nr. 1936/2001 en tot intrekking van Verordening (EU) 2016/1627

2019/0272(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
PECH

Giuseppe FERRANDINO [S&D]

ten principale

Herstel van de visbestanden in de Middellandse Zee: evaluatie en volgende stappen

2019/2178(INI) Procedure initiatiefverslag
PECH

ten principale

De doelstellingen van de aanlandingsverplichting uit hoofde van artikel 15 van het gemeenschappelijk visserijbeleid verwezenlijken

2019/2177(INI) Procedure initiatiefverslag
PECH

ten principale

Gevolgen van de temperatuurstijging van het zeewater voor de visbestanden en de visserij

2019/2163(INI) Procedure initiatiefverslag
PECH

Rosanna CONTE [ID]

ten principale

Meer vissen in de zee? Maatregelen ter bevordering van het herstel van de bestanden boven het niveau van de maximale duurzame opbrengst, met inbegrip van gebieden voor herstel van de visbestanden en beschermde mariene gebieden

2019/2162(INI) Procedure initiatiefverslag
PECH

Caroline ROOSE [Verts/ALE]

ten principale

Vissers voor de toekomst: een nieuwe generatie arbeidskrachten aantrekken in de visserijsector en banen scheppen in de kustgemeenschappen

2019/2161(INI) Procedure initiatiefverslag
PECH

Manuel PIZARRO [S&D]

ten principale

De gevolgen van zwerfvuil op zee voor de visserij

2019/2160(INI) Procedure initiatiefverslag
PECH

Catherine CHABAUD [Renew]

ten principale

Uitdagingen en kansen voor de visserijsector in de Zwarte Zee

2019/2159(INI) Procedure initiatiefverslag
PECH

Ivo HRISTOV [S&D]

ten principale

De gevolgen voor de visserijsector van offshorewindmolenparken en andere systemen voor hernieuwbare energie

2019/2158(INI) Procedure initiatiefverslag
PECH

Peter van DALEN [PPE]

ten principale