Lopende werkzaamheden


Lopende werkzaamheden laat zien welke wetgevingsprocedures in elke commissie gaande zijn. Bij elke procedure wordt vermeld om welk soort het gaat, wie de rapporteur is en of de commissie ten principale bevoegd of medeadviserend is. Voorts is er een link naar het Legislative Observatory, waarin alle details van de procedure worden vermeld, inclusief alle relevante documenten. Na afhandeling in de commissie volgt stemming in de plenaire vergadering, waarna de procedure wordt geacht te zijn afgesloten.

Zoek

Financiële steun aan lidstaten om de ernstige financiële lasten te dragen als gevolg van een terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie zonder akkoord

2019/0183(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
REGI

Younous OMARJEE [GUE/NGL]

ten principale

Benoeming van een lid van de Europese Commissie - Ioan Mircea PASCU (RO)

2019/0808(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
REGI

ten principale

Richtsnoeren voor de begroting 2021 - Afdeling III

2019/2213(BUD) Begrotingsprocedure
REGI

medeadviserend

Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2020

2019/2211(INI) Procedure initiatiefverslag
REGI

medeadviserend

Intensivering van de maatregelen van de EU om de bossen in de wereld te beschermen en te herstellen

2019/2156(INI) Procedure initiatiefverslag
REGI

medeadviserend

Overgangsbepalingen inzake steun uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) in het jaar 2021

2019/0254(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
REGI

medeadviserend

Invoering van capaciteitsbeperkingen voor kabeljauw in het oostelijke deel van de Oostzee, gegevensverzameling en controlemaatregelen in de Oostzee, en Verordening (EU) nr. 508/2014 wat betreft definitieve stopzetting voor vloten die op kabeljauw in het oostelijke deel van de Oostzee vissen

2019/0246(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
REGI

medeadviserend - De commissie heeft besloten geen advies uit te brengen

Governanceraamwerk voor het begrotingsinstrument voor convergentie en concurrentievermogen voor de eurozone

2019/0161(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
REGI

medeadviserend - De commissie heeft besloten geen advies uit te brengen

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Commissie

2019/2055(DEC) Kwijtingsprocedure
REGI

Josianne CUTAJAR [S&D]

medeadviserend

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europees Parlement

2019/2056(DEC) Kwijtingsprocedure
REGI

medeadviserend - De commissie heeft besloten geen advies uit te brengen