Lopende werkzaamheden


Lopende werkzaamheden laat zien welke wetgevingsprocedures in elke commissie gaande zijn. Bij elke procedure wordt vermeld om welk soort het gaat, wie de rapporteur is en of de commissie ten principale bevoegd of medeadviserend is. Voorts is er een link naar het Legislative Observatory, waarin alle details van de procedure worden vermeld, inclusief alle relevante documenten. Na afhandeling in de commissie volgt stemming in de plenaire vergadering, waarna de procedure wordt geacht te zijn afgesloten.

Zoek

Gedelegeerde verordening van de Commissie betreffende de classificatie van voertuigen, verplichtingen van gebruikers van de Europese elektronische tolheffingsdienst, eisen voor interoperabiliteitsonderdelen en minimale geschiktheidscriteria voor aangemelde instanties

2019/2955(DEA) Procedures voor gedelegeerde handelingen
TRAN

ten principale

Protocol tot wijziging van de Aanvullende Overeenkomst tussen ten eerste de Europese Unie en haar lidstaten, ten tweede IJsland en ten derde het Koninkrijk Noorwegen, betreffende de toepassing van de op 16 en 21 juni 2011 ondertekende Luchtvervoersovereenkomst tussen ten eerste de Verenigde Staten van Amerika, ten tweede de Europese Unie en haar lidstaten, ten derde IJsland en ten vierde het Koninkrijk Noorwegen, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

2019/0263(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
TRAN

ten principale

Op 16 en 21 juni 2011 ondertekend Protocol tot wijziging van de Luchtvervoersovereenkomst tussen ten eerste de Verenigde Staten van Amerika, ten tweede de Europese Unie en haar lidstaten, ten derde IJsland en ten vierde het Koninkrijk Noorwegen, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

2019/0261(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
TRAN

ten principale

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Richtlijn 2009/45/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen, wat betreft de veiligheidseisen voor passagiersschepen die voor binnenlandse reizen worden gebruikt

2019/2926(DEA) Procedures voor gedelegeerde handelingen
TRAN

ten principale

Protocol tot wijziging van de op 25 en 30 april 2007 ondertekende Luchtvervoersovereenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, zoals gewijzigd bij het op 24 juni 2010 door de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie en haar lidstaten ondertekende Protocol tot wijziging van de op 25 en 30 april 2007 ondertekende Luchtvervoersovereenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

2019/0258(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
TRAN

ten principale

Totstandbrenging van een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de EU en haar lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds

2010/0186(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
TRAN

Andris AMERIKS [S&D]

ten principale

Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst inzake tijdsbeperkingen op regelingen voor het aanbieden van luchtvaartuigen met bemanning tussen de Verenigde Staten van Amerika, de Europese Unie, IJsland en het Koninkrijk Noorwegen

2019/0126(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
TRAN

Maria GRAPINI [S&D]

ten principale

Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot machtiging van Italië om te onderhandelen en een overeenkomst te sluiten met Zwitserland waarbij cabotage wordt toegestaan in het internationale personenvervoer over de weg per touringcar en autobus in de grensgebieden van beide landen

2019/0108(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
TRAN

Markus FERBER [PPE]

ten principale

Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot machtiging van Duitsland om zijn huidige bilaterale overeenkomst met Zwitserland inzake wegvervoer te wijzigen zodat cabotage wordt toegestaan in het internationale personenvervoer over de weg per touringcar en autobus in de grensgebieden van beide landen

2019/0107(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
TRAN

Markus FERBER [PPE]

ten principale

Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Korea inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

2019/0044(NLE) Niet-wetgevingshandelingen
TRAN

Dominique RIQUET [Renew]

ten principale