Prace w toku


W zakładce Prace w toku przedstawiono procedury ustawodawcze, nad którymi trwają obecnie prace w poszczególnych komisjach parlamentarnych. Dla każdej pozycji podano rodzaj procedury i nazwisko sprawozdawcy oraz zaznaczono, czy komisja jest komisją właściwą dla danej sprawy, czy też zwrócono się do niej o wydanie opinii. Pozycje zawierają również linki do Obserwatorium Legislacyjnego, w którym zamieszczono wszystkie szczegóły dotyczące procedury, w tym wszelkich istotnych dokumentów. Kiedy procedura dobiega końca na szczeblu komisji, poddaje się ją pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym i wówczas zostaje uznana za zakończoną.

Szukaj

Wniosek w sprawie Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami

2018/2070(ACI) Procedura porozumienia międzyinstytucjonalnego
AFCO

przedmiotowo właściwa

Zawarcie umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

2018/0427(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
AFCO

przedmiotowo właściwa

Sprawozdanie roczne z działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2018

2019/2134(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
AFCO

Paulo RANGEL [PPE]

opiniodawcza

Realizacja wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony – sprawozdanie roczne za 2018 r.

2019/2135(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
AFCO

Esteban GONZÁLEZ PONS [PPE]

opiniodawcza

Sprawność regulacyjna Unii Europejskiej oraz pomocniczość i proporcjonalność – sprawozdanie w sprawie lepszego stanowienia prawa obejmujące lata 2017 i 2018

2019/2133(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
AFCO

Antonio TAJANI [PPE]

opiniodawcza

Kontrola stosowania prawa Unii Europejskiej w latach 2017 i 2018

2019/2132(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
AFCO

Maria GRAPINI [S&D]

opiniodawcza

Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Komisja Europejska

2019/2055(DEC) Procedura udzielenia absolutorium
AFCO

opiniodawcza - komisja postanowiła nie wydawać opinii

Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Parlament Europejski

2019/2056(DEC) Procedura udzielenia absolutorium
AFCO

opiniodawcza - komisja postanowiła nie wydawać opinii

Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Rada i Rada Europejska

2019/2057(DEC) Procedura udzielenia absolutorium
AFCO

Pascal DURAND [Renew]

opiniodawcza

Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Trybunał Sprawiedliwości

2019/2058(DEC) Procedura udzielenia absolutorium
AFCO

opiniodawcza - komisja postanowiła nie wydawać opinii