Prace w toku


W zakładce Prace w toku przedstawiono procedury ustawodawcze, nad którymi trwają obecnie prace w poszczególnych komisjach parlamentarnych. Dla każdej pozycji podano rodzaj procedury i nazwisko sprawozdawcy oraz zaznaczono, czy komisja jest komisją właściwą dla danej sprawy, czy też zwrócono się do niej o wydanie opinii. Pozycje zawierają również linki do Obserwatorium Legislacyjnego, w którym zamieszczono wszystkie szczegóły dotyczące procedury, w tym wszelkich istotnych dokumentów. Kiedy procedura dobiega końca na szczeblu komisji, poddaje się ją pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym i wówczas zostaje uznana za zakończoną.

Szukaj

Wniosek w sprawie Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami

2018/2070(ACI) Procedura porozumienia międzyinstytucjonalnego
AFCO

przedmiotowo właściwa

Zawarcie umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

2018/0427(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
AFCO

Guy VERHOFSTADT [Renew]

przedmiotowo właściwa

Sprawozdanie w sprawie proponowanego mandatu do negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem

2020/2023(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
AFCO

opiniodawcza

Prawa własności intelektualnej w dziedzinie rozwoju technologii sztucznej inteligencji

2020/2015(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
AFCO

opiniodawcza

Sztuczna inteligencja: kwestie wykładni i stosowania prawa międzynarodowego, w zakresie, w jakim dotyczy ono UE, w dziedzinie zastosowań cywilnych i wojskowych oraz kwestie kompetencji państwa poza wymiarem sprawiedliwości w sprawach karnych

2020/2013(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
AFCO

opiniodawcza

Ramy aspektów etycznych sztucznej inteligencji, robotyki i powiązanych z nimi technologii

2020/2012(INL) Procedura inicjatywy ustawodawczej
AFCO

opiniodawcza

Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2021 – sekcja III

2019/2213(BUD) Procedura budżetowa
AFCO

opiniodawcza

Wdrażanie europejskiego nakazu aresztowania i procedur wydawania osób między państwami członkowskimi

2019/2207(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
AFCO

opiniodawcza

Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej – sprawozdanie roczne za lata 2018–2019

2019/2199(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
AFCO

opiniodawcza

Sprawność regulacyjna Unii Europejskiej oraz pomocniczość i proporcjonalność – sprawozdanie w sprawie lepszego stanowienia prawa obejmujące lata 2017 i 2018

2019/2133(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
AFCO

Antonio TAJANI [PPE]

opiniodawcza