Projekty opinii


Projekt opinii to przygotowany przez posła wyznaczonego na sprawozdawcę komisji opiniodawczej dokument, który jest następnie przekazywany komisji opiniodawczej w celu wniesienia ewentualnych poprawek i poddania pod głosowanie.
W przypadku sprawozdań ustawodawczych projekty opinii przedstawiane są w postaci poprawek do wniosku ustawodawczego Komisji, w odpowiednich przypadkach wraz ze zwięzłymi uzasadnieniami. W przypadku sprawozdań nieustawodawczych projekty opinii przyjmują formę wskazówek, które – jeżeli zostaną przyjęte – przekazuje się komisji odpowiedzialnej za przygotowanie sprawozdania w celu ich uwzględnienia w tekście końcowym. Na tej stronie przedstawiono projekty opinii, które nie zostały jeszcze poddane pod głosowanie komisji opiniodawczych.
Wszystkie dostępne projekty opinii można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  DRAFT OPINION on the proposal for a Council decision on the conclusion, on behalf of the Union, of the Sustainable Fisheries Partnership Agreement and its Implementing Protocol (2020-2026) between the European Union and the Republic of Seychelles

12-02-2020 BUDG_PA(2020)646988 PE646.988v01-00
BUDG

Lefteris CHRISTOFOROU

  DRAFT OPINION on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 1224/2009, and amending Council Regulations (EC) No 768/2005, (EC) No 1967/2006, (EC) No 1005/2008, and Regulation (EU) No 2016/1139 of the European Parliament and of the Council as regards fisheries control

12-02-2020 ENVI_PA(2020)647141 PE647.141v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

Termin składania poprawek : 12-03-2020

PROJEKT OPINII w sprawie sytuacji w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej – sprawozdanie roczne za lata 2018–2019

12-02-2020 PETI_PA(2020)646879 PE646.879v02-00
PETI

Yana TOOM

Termin składania poprawek : 25-02-2020

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 182/2011 ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję

11-02-2020 AGRI_PA(2020)647138 PE647.138v01-00
AGRI

Bronis ROPĖ

Termin składania poprawek : 21-02-2020

  DRAFT OPINION on general guidelines for the preparation of the 2021 budget, Section III – Commission

10-02-2020 DEVE_PA(2020)647125 PE647.125v01-00
DEVE

Charles GOERENS

Termin składania poprawek : 18-02-2020

PROJEKT OPINII w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Senegalu

04-02-2020 DEVE_PA(2020)646984 PE646.984v01-00
DEVE

Beata KEMPA

Termin składania poprawek : 26-02-2020

PROJEKT OPINII w sprawie projektu rezolucji nieustawodawczej dotyczącej projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Senegalu

04-02-2020 DEVE_PA(2020)647002 PE647.002v01-00
DEVE

Beata KEMPA

Termin składania poprawek : 26-02-2020

PROJEKT OPINII w sprawie sytuacji w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej – sprawozdanie roczne za lata 2018–2019

04-02-2020 AFCO_PA(2020)647015 PE647.015v01-00
AFCO

Antonio TAJANI

PROJEKT OPINII w sprawie zalecenia dla Rady, Komisji i wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie Bałkanów Zachodnich przed szczytem w maju 2020 r.

03-02-2020 INTA_PA(2020)646975 PE646.975v03-00
INTA

Reinhard BÜTIKOFER

Termin składania poprawek : 24-02-2020

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego niektóre przepisy przejściowe dotyczące wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) w roku 2021 oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 228/2013, (UE) nr 229/2013 i (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do zasobów i ich rozdziału na rok 2021 oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr 1307/2013 w odniesieniu do ich zasobów i ich stosowania w roku 2021

03-02-2020 REGI_PA(2020)646963 PE646.963v01-00
REGI

Herbert DORFMANN