Poprawki


Po przedłożeniu komisji projektu sprawozdania, opinii lub wniosku jej członkowie mają możliwość składania poprawek (w tym poprawek budżetowych). Komisja ustala termin, w którym należy zgłosić wszystkie poprawki. Zaproponowane poprawki są następnie omawiane i poddawane pod głosowanie podczas posiedzenia komisji. Wszelkie przyjęte poprawki wprowadza się następnie do projektu tekstu przed zatwierdzeniem jego ostatecznej wersji. Na niniejszej stronie przedstawiono wszystkie poprawki zaproponowane przez członków komisji, zanim zostaną one poddane pod głosowanie.
Wszystkie udostępnione poprawki można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

POPRAWKI 1 - 448 - Wstępny projekt rezolucji Strategia UE w sprawie niepełnosprawności na okres po 2020 r.

04-02-2020 EMPL_AM(2020)646888 PE646.888v02-00
EMPL

José GUSMÃO, Katrin LANGENSIEPEN, Radka MAXOVÁ, Elżbieta RAFALSKA, Elena LIZZI, Stelios KYMPOUROPOULOS, Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ, Marc ANGEL

POPRAWKI 17 - 75 - Projekt sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 573/2014/UE w sprawie wzmocnionej współpracy między publicznymi służbami zatrudnienia

04-02-2020 EMPL_AM(2020)646959 PE646.959v02-00
EMPL

Manuel PIZARRO

POPRAWKI 449 - 465 - Wstępny projekt rezolucji Strategia UE w sprawie niepełnosprawności na okres po 2020 r.

03-02-2020 EMPL_AM(2020)646989 PE646.989v01-00
EMPL

José GUSMÃO, Katrin LANGENSIEPEN, Radka MAXOVÁ, Elżbieta RAFALSKA, Elena LIZZI, Stelios KYMPOUROPOULOS, Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ, Marc ANGEL

POPRAWKI 1 - 199 - Projekt sprawozdania Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2020 r.

29-01-2020 EMPL_AM(2020)646889 PE646.889v01-00
EMPL

Klára DOBREV

POPRAWKI 200 - 360 - Projekt sprawozdania Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2020 r.

29-01-2020 EMPL_AM(2020)646977 PE646.977v01-00
EMPL

Klára DOBREV

POPRAWKI 1 - 17 - Projekt opinii Absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia (ETF) za rok budżetowy 2018

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644904 PE644.904v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

POPRAWKI 1 - 15 - Projekt opinii Absolutorium z wykonania budżetu agencji Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644905 PE644.905v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

POPRAWKI 1 - 41 - Projekt opinii Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Komisja Europejska

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644907 PE644.907v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

POPRAWKI 1 - 22 - Projekt opinii Absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2018

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644919 PE644.919v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

POPRAWKI 1 - 22 - Projekt opinii w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) za rok budżetowy 2018

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644922 PE644.922v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ