Prace w toku


W zakładce Prace w toku przedstawiono procedury ustawodawcze, nad którymi trwają obecnie prace w poszczególnych komisjach parlamentarnych. Dla każdej pozycji podano rodzaj procedury i nazwisko sprawozdawcy oraz zaznaczono, czy komisja jest komisją właściwą dla danej sprawy, czy też zwrócono się do niej o wydanie opinii. Pozycje zawierają również linki do Obserwatorium Legislacyjnego, w którym zamieszczono wszystkie szczegóły dotyczące procedury, w tym wszelkich istotnych dokumentów. Kiedy procedura dobiega końca na szczeblu komisji, poddaje się ją pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym i wówczas zostaje uznana za zakończoną.

Szukaj

Wdrażanie dyrektywy 2011/36/UE w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar

2020/2029(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
FEMM LIBE

przedmiotowo właściwa

Skutki przemocy w rodzinie dla kobiet i dzieci a prawa pieczy nad dzieckiem

2019/2166(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
FEMM

Elena KOUNTOURA [GUE/NGL]

przedmiotowo właściwa

Równouprawnienie płci we wspólnej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa UE

2019/2167(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
FEMM

Ernest URTASUN [Verts/ALE]

przedmiotowo właściwa

Wspieranie równouprawnienia płci w kształceniu i pracy zawodowej w dziedzinie nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM)

2019/2164(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
FEMM

Susana SOLÍS PÉREZ [Renew]

przedmiotowo właściwa, ściślejsza współpraca

Sytuacja w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw w tej dziedzinie w UE a zdrowie kobiet

2019/2165(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
FEMM

Predrag Fred MATIĆ [S&D]

przedmiotowo właściwa

Zniwelowanie przepaści cyfrowej między kobietami a mężczyznami: kobiety w sektorze cyfrowym

2019/2168(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
FEMM

Maria da Graça CARVALHO [PPE]

przedmiotowo właściwa

25. rocznica zwołania Międzynarodowej Konferencji na temat Ludności i Rozwoju (szczyt z Nairobi)

2019/2850(RSP) Rezolucja ws. bieżących, art. 78, 81, 103, 108, 115
FEMM

Evelyn REGNER [S&D]

przedmiotowo właściwa

Europejska strategia na rzecz równouprawnienia płci

2019/2169(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
FEMM

Maria NOICHL [S&D]

przedmiotowo właściwa, ściślejsza współpraca

Decyzja Rady upoważniająca państwa członkowskie do ratyfikowania, w interesie Unii Europejskiej, konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy w sprawie eliminacji przemocy i molestowania z 2019 r. (nr 190)

2020/0011(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
FEMM

opiniodawcza

Sprawozdanie w sprawie proponowanego mandatu do negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem

2020/2023(INI) Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
FEMM

opiniodawcza - komisja postanowiła nie wydawać opinii