Prace w toku


W zakładce Prace w toku przedstawiono procedury ustawodawcze, nad którymi trwają obecnie prace w poszczególnych komisjach parlamentarnych. Dla każdej pozycji podano rodzaj procedury i nazwisko sprawozdawcy oraz zaznaczono, czy komisja jest komisją właściwą dla danej sprawy, czy też zwrócono się do niej o wydanie opinii. Pozycje zawierają również linki do Obserwatorium Legislacyjnego, w którym zamieszczono wszystkie szczegóły dotyczące procedury, w tym wszelkich istotnych dokumentów. Kiedy procedura dobiega końca na szczeblu komisji, poddaje się ją pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym i wówczas zostaje uznana za zakończoną.

Szukaj

The Crisis of the WTO Appellate Body

2019/2918(RSP) Rezolucja ws. bieżących, art. 78, 81, 103, 108, 115
INTA

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania

2019/2890(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
INTA

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1076 w celu dodania Związku Komorów do załącznika I

2019/2871(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
INTA

przedmiotowo właściwa

Umowa UE-USA dotycząca przyznania udziału w kontyngencie taryfowym na przywóz wołowiny wysokiej jakości - Projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie procedury zgody

2019/0142M(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
INTA

Bernd LANGE [S&D]

przedmiotowo właściwa

Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Szwajcarią w związku z rokowaniami na podstawie art. XXVIII GATT 1994 w sprawie zmiany koncesji Szwajcarii w ramach WTO na mięso przyprawiane, niepoddane dalszej obróbce

2019/0196(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
INTA

przedmiotowo właściwa

Zwarcie Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu - Projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie procedury zgody

2018/0356M(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
INTA

Jan ZAHRADIL [ECR]

przedmiotowo właściwa

Umowa o ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony - Projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie procedury zgody

2018/0358M(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
INTA

Jan ZAHRADIL [ECR]

przedmiotowo właściwa

Udzielenie pomocy makrofinansowej Jordańskiemu Królestwu Haszymidzkiemu

2019/0192(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
INTA

Luisa REGIMENTI [ID]

przedmiotowo właściwa

Umowa UE-USA dotycząca przyznania udziału w kontyngencie taryfowym na przywóz wołowiny wysokiej jakości

2019/0142(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
INTA

Bernd LANGE [S&D]

przedmiotowo właściwa

Zawarcie umowy w formie wymiany listów między Unią Europejską a Ukrainą zmieniającej preferencje handlowe w odniesieniu do mięsa drobiowego i przetworów z mięsa drobiowego przewidziane w Układzie o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony

2019/0132(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
INTA

Enikő GYŐRI [PPE]

przedmiotowo właściwa