Prace w toku


W zakładce Prace w toku przedstawiono procedury ustawodawcze, nad którymi trwają obecnie prace w poszczególnych komisjach parlamentarnych. Dla każdej pozycji podano rodzaj procedury i nazwisko sprawozdawcy oraz zaznaczono, czy komisja jest komisją właściwą dla danej sprawy, czy też zwrócono się do niej o wydanie opinii. Pozycje zawierają również linki do Obserwatorium Legislacyjnego, w którym zamieszczono wszystkie szczegóły dotyczące procedury, w tym wszelkich istotnych dokumentów. Kiedy procedura dobiega końca na szczeblu komisji, poddaje się ją pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym i wówczas zostaje uznana za zakończoną.

Szukaj

Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 w odniesieniu do unijnej listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania

2019/2907(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
ITRE

przedmiotowo właściwa

Umowa o współpracy w zakresie cywilnego Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi a Ukrainą w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii, Republiki Chorwacji i Rumunii do Unii Europejskiej

2019/0207(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
ITRE

przedmiotowo właściwa

Mianowanie członka Komisji Europejskiej – Kadri SIMSON (EE)

2019/0809(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
ITRE

przedmiotowo właściwa

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (wersja przekształcona)

2019/0151(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
ITRE

Marisa MATIAS [GUE/NGL]

przedmiotowo właściwa

Strategiczny plan innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) na lata 2021–2027: wzmocnienie talentu innowacyjnego i zdolności innowacyjnych Europy

2019/0152(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
ITRE

Maria Da Graça CARVALHO [PPE]

przedmiotowo właściwa

Umowa o współpracy w zakresie Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) do celów cywilnych pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii, Republiki Chorwacji i Rumunii do Unii Europejskiej

2018/0429(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
ITRE

przedmiotowo właściwa

Umowa o współpracy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w zakresie europejskich programów nawigacji satelitarnej

2012/0231(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
ITRE

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do odsetka dokumentacji rejestracyjnych wybranych w celu kontroli ich zgodności z przepisami

2019/2862(RPS) Procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą
ITRE

opiniodawcza, ściślejsza współpraca

Ramy zarządzania instrumentem budżetowym na rzecz konwergencji i konkurencyjności dla strefy euro

2019/0161(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
ITRE

opiniodawcza - komisja postanowiła nie wydawać opinii

Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Komisja Europejska

2019/2055(DEC) Procedura udzielenia absolutorium
ITRE

opiniodawcza - komisja postanowiła nie wydawać opinii