Lucrări în curs


Lucrările în curs prezintă procedurile legislative aflate în prezent în desfășurare în cadrul fiecărei comisii. Fiecare rubrică indică tipul procedurii, numele raportorului și dacă respectivei comisii i s-a solicitat contribuția în calitate de comisie competentă sau doar pentru a-și da avizul. Rubricile conțin, de asemenea, o legătură către Observatorul legislativ, care prezintă procedura în detaliu, inclusiv toate documentele relevante. După ce o procedură s-a finalizat la nivel de comisie, este votată în plen, fiind apoi considerată încheiată.

Căutare

Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește anumite norme de producție detaliate pentru produsele ecologice

2020/2516(DEA) Proceduri privind actele delegate
AGRI

sesizată în fond

Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele de prevenire și control al anumitor boli listate

2019/3001(DEA) Proceduri privind actele delegate
AGRI

sesizată în fond, cooperare consolidată

Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește autorizarea unităților de material germinativ și cerințele de trasabilitate și de sănătate animală pentru circulația în interiorul Uniunii a materialului germinativ provenit de la anumite animale terestre deținute

2019/3006(DEA) Proceduri privind actele delegate
AGRI

sesizată în fond, cooperare consolidată

Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele referitoare la gestionarea contingentelor tarifare de import și de export care fac obiectul licențelor și de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește constituirea garanțiilor în cadrul gestionării contingentelor tarifare

2019/3005(DEA) Proceduri privind actele delegate
AGRI

sesizată în fond

Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele de sănătate animală pentru circulația în interiorul Uniunii a animalelor terestre și a ouălor pentru incubație

2019/3003(DEA) Proceduri privind actele delegate
AGRI

sesizată în fond, cooperare consolidată

Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele privind supravegherea, programele de eradicare și statutul de indemn de boală pentru anumite boli listate și emergente

2019/3000(DEA) Proceduri privind actele delegate
AGRI

sesizată în fond, cooperare consolidată

Strategia europeană pentru păduri - Calea de urmat

2019/2157(INI) Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
AGRI

Petri SARVAMAA [PPE]

sesizată în fond, cooperare consolidată

Prevederi tranzitorii pentru sprijinul din partea Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și a Fondului european de garantare agricolă (FEGA) în anul 2021

2019/0254(COD) ***| Procedura legislativă ordinară  prima lectură
AGRI

Elsi KATAINEN [Renew]

sesizată în fond

Regulament al Comisiei de stabilire a listei utilizărilor prevăzute pentru furajele destinate unor scopuri nutriționale speciale și de abrogare a Directivei 2008/38/CE

2019/2911(RPS) Procedura de reglementare cu control
AGRI

sesizată în fond

Stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)

2018/0216(COD) ***| Procedura legislativă ordinară  prima lectură
AGRI

Peter JAHR [PPE]

sesizată în fond, cooperare consolidată