Lucrări în curs


Lucrările în curs prezintă procedurile legislative aflate în prezent în desfășurare în cadrul fiecărei comisii. Fiecare rubrică indică tipul procedurii, numele raportorului și dacă respectivei comisii i s-a solicitat contribuția în calitate de comisie competentă sau doar pentru a-și da avizul. Rubricile conțin, de asemenea, o legătură către Observatorul legislativ, care prezintă procedura în detaliu, inclusiv toate documentele relevante. După ce o procedură s-a finalizat la nivel de comisie, este votată în plen, fiind apoi considerată încheiată.

Căutare

Obiecțiune în temeiul articolului 112: proiectul de Decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic MON 87705 × MON 89788 × A5547-127, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului

2020/2535(RSP) Rezoluţie de actualitate, art. 78, 81, 103, 108, 115
ENVI

Tilly METZ [Verts/ALE] Sirpa PIETIKÄINEN [PPE] Günther SIDL [S&D] Anja HAZEKAMP [GUE/NGL] Eleonora EVI [NI]

sesizată în fond

Obiecțiune în temeiul articolului 112: proiectul de Regulament de punere în aplicare al Comisiei privind neaprobarea extractului de propolis ca substanță de bază în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare

2020/2534(RSP) Rezoluţie de actualitate, art. 78, 81, 103, 108, 115
ENVI

Joëlle MÉLIN [ID]

sesizată în fond

O strategie a UE privind adaptarea la schimbările climatice

2020/2532(RSP) Rezoluţie de actualitate, art. 78, 81, 103, 108, 115
ENVI

sesizată în fond

O strategie pentru durabilitate privind substanțele chimice

2020/2531(RSP) Rezoluţie de actualitate, art. 78, 81, 103, 108, 115
ENVI

Maria SPYRAKI [PPE] Maria ARENA [S&D] Frédérique RIES [Renew] Danilo Oscar LANCINI [ID] Pietro FIOCCHI [ECR] Anja HAZEKAMP [GUE/NGL]

sesizată în fond

Regulament al Comisiei de rectificare a anumitor versiuni lingvistice ale Regulamentului (UE) nr. 1253/2014 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică pentru unitățile de ventilație

2020/2517(RPS) Procedura de reglementare cu control
ENVI

sesizată în fond

Un cadru juridic al UE pentru a stoparea defrișărilor de care Uniunea este responsabilă la nivel mondial și refacerea pădurilor

2020/2006(INL) Procedura de inițiativă legislativă
ENVI

Delara BURKHARDT [S&D]

sesizată în fond, cooperare consolidată

Directiva delegată a Comisiei de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumbul din electrozii de platină platinați utilizați pentru anumite măsurători ale conductivității

2019/3017(DEA) Proceduri privind actele delegate
ENVI

sesizată în fond

Directiva delegată a Comisiei de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru utilizarea cromului hexavalent ca agent anticoroziv în sistemul de răcire din oțel nealiat al refrigeratoarelor cu absorbție

2019/3012(DEA) Proceduri privind actele delegate
ENVI

sesizată în fond

Directiva delegată a Comisiei de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumbul din punctele de sudură și din straturile acoperitoare utilizate în anumite motoare cu ardere portabile

2019/3009(DEA) Proceduri privind actele delegate
ENVI

sesizată în fond

Directiva delegată A Comisiei de modificare a anexei II la Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind vehiculele scoase din uz în ceea ce privește anumite exceptări pentru plumbul și compușii plumbului din componente

2019/3008(DEA) Proceduri privind actele delegate
ENVI

sesizată în fond