Prebiehajúce práce


Prebiehajúce činnosti zobrazujú zoznam legislatívnych postupov, ktoré práve prebiehajú v jednotlivých výboroch. Pri každom zázname sa uvádza typ postupu, meno spravodajcu a údaj, či bol výbor vymenovaný do funkcie gestorského výboru alebo by mal vyjadriť svoje stanovisko. Jednotlivé záznamy tiež obsahujú odkaz na legislatívny prehľad, v ktorom sa nachádzajú všetky podrobné informácie o postupe vrátane všetkých príslušných dokumentov. Po ukončení postupu na úrovni výboru sa uskutoční hlasovanie na plenárnej schôdzi a následne sa postup považuje za dokončený.

Vyhľadať

Návrh Medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových záležitostiach a riadnom finančnom hospodárení

2018/2070(ACI) Postup medziinštitucionálnej dohody
AFCO

gestorský

Uzavretie dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu

2018/0427(NLE) Nelegislatívne postupy
AFCO

gestorský

Činnosť európskej ombudsmanky - výročná správa za rok 2018

2019/2134(INI) Postup pre iniciatívnu správu
AFCO

Paulo RANGEL [PPE]

požiadaný o stanovisko

Vykonávanie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky - výročná správa za rok 2018

2019/2135(INI) Postup pre iniciatívnu správu
AFCO

Esteban GONZÁLEZ PONS [PPE]

požiadaný o stanovisko

Vhodnosť právnych predpisov Európskej únie a subsidiarita a proporcionalita - správa o lepšej tvorbe právnych predpisov za roky 2017 a 2018

2019/2133(INI) Postup pre iniciatívnu správu
AFCO

Antonio TAJANI [PPE]

požiadaný o stanovisko

Monitorovanie uplatňovania právnych predpisov Európskej únie v rokoch 2017 a 2018

2019/2132(INI) Postup pre iniciatívnu správu
AFCO

Maria GRAPINI [S&D]

požiadaný o stanovisko

Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia

2019/2055(DEC) Postup udeľovania absolutória
AFCO

požiadaný o stanovisko - výbor sa rozhodol, že nevydá stanovisko

Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament

2019/2056(DEC) Postup udeľovania absolutória
AFCO

požiadaný o stanovisko - výbor sa rozhodol, že nevydá stanovisko

Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ - Rada a Európska rada

2019/2057(DEC) Postup udeľovania absolutória
AFCO

Pascal DURAND [Renew]

požiadaný o stanovisko

Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor

2019/2058(DEC) Postup udeľovania absolutória
AFCO

požiadaný o stanovisko - výbor sa rozhodol, že nevydá stanovisko