Prebiehajúce práce


Prebiehajúce činnosti zobrazujú zoznam legislatívnych postupov, ktoré práve prebiehajú v jednotlivých výboroch. Pri každom zázname sa uvádza typ postupu, meno spravodajcu a údaj, či bol výbor vymenovaný do funkcie gestorského výboru alebo by mal vyjadriť svoje stanovisko. Jednotlivé záznamy tiež obsahujú odkaz na legislatívny prehľad, v ktorom sa nachádzajú všetky podrobné informácie o postupe vrátane všetkých príslušných dokumentov. Po ukončení postupu na úrovni výboru sa uskutoční hlasovanie na plenárnej schôdzi a následne sa postup považuje za dokončený.

Vyhľadať

Návrh Medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových záležitostiach a riadnom finančnom hospodárení

2018/2070(ACI) Postup medziinštitucionálnej dohody
AFCO

gestorský

Uzavretie dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu

2018/0427(NLE) Nelegislatívne postupy
AFCO

Guy VERHOFSTADT [Renew]

gestorský

Práva duševného vlastníctva v súvislosti s rozvojom technológií umelej inteligencie

2020/2015(INI) Postup pre iniciatívnu správu
AFCO

požiadaný o stanovisko

Umelá inteligencia: otázky výkladu a uplatňovania medzinárodného práva, pokiaľ ide o EÚ, v oblastiach civilného a vojenského využitia a štátnej moci mimo rozsahu trestnej justície

2020/2013(INI) Postup pre iniciatívnu správu
AFCO

požiadaný o stanovisko

Rámec pre etické aspekty umelej inteligencie, robotiky a súvisiacich technológií

2020/2012(INL) postup legislatívnej iniciatívy
AFCO

požiadaný o stanovisko

Usmernenia pre rozpočet na rok 2021 – Oddiel III

2019/2213(BUD) Rozpočtový postup
AFCO

požiadaný o stanovisko

Vykonávanie európskeho zatykača a postupy odovzdávania osôb medzi členskými štátmi

2019/2207(INI) Postup pre iniciatívnu správu
AFCO

požiadaný o stanovisko

Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii - výročná správa za roky 2018 – 2019

2019/2199(INI) Postup pre iniciatívnu správu
AFCO

požiadaný o stanovisko

Činnosť európskej ombudsmanky - výročná správa za rok 2018

2019/2134(INI) Postup pre iniciatívnu správu
AFCO

Paulo RANGEL [PPE]

požiadaný o stanovisko

Vykonávanie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky - výročná správa za rok 2018

2019/2135(INI) Postup pre iniciatívnu správu
AFCO

Esteban GONZÁLEZ PONS [PPE]

požiadaný o stanovisko