Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy


Po predložení návrhu správy, stanoviska alebo iného návrhu vo výbore majú členovia možnosť predkladať pozmeňujúce návrhy (vrátane pozmeňujúcich návrhov k rozpočtu). Výbor určí termín na predkladanie všetkých pozmeňujúcich návrhov. O predkladaných pozmeňujúcich návrhoch sa potom diskutuje a hlasuje na schôdzi výboru. Všetky prijaté pozmeňujúce návrhy sa následne začlenia do návrhu textu pred jeho konečným prijatím. Na tejto stránke sa nachádzajú všetky pozmeňujúce návrhy členov výboru pred tým, ako sa o nich hlasuje.
Na vyhľadanie všetkých dostupných pozmeňujúcich návrhov použite funkciu vyhľadávania.

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 68 - Návrh stanoviska Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2020

29-01-2020 BUDG_AM(2020)646935 PE646.935v01-00
BUDG

Margarida MARQUES

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 222 - Návrh správy Finančná činnosť Európskej investičnej banky – výročná správa za rok 2019

29-01-2020 BUDG_AM(2020)646936 PE646.936v01-00
BUDG

David CORMAND

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 3 - Návrh správy o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii nástroja flexibility na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení na riešenie pretrvávajúcich výziev súvisiacich s migráciou, prílevmi utečencov a bezpečnostnými hrozbami

20-11-2019 BUDG_AM(2019)644736 PE644.736v01-00
BUDG

Monika HOHLMEIER

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 4 - Návrh správy Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Grécku

08-11-2019 BUDG_AM(2019)643102 PE643.102v01-00
BUDG

Eva KAILI

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 6 - Návrh správy Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – EGF/2019/001 BE/Carrefour – Belgium

22-10-2019 BUDG_AM(2019)642946 PE642.946v01-00
BUDG

José Manuel FERNANDES

  AMENDMENTS 1 - 136 - Draft report General budget of the European Union for the financial year 2020 - all sections

08-10-2019 BUDG_AM(2019)641401 PE641.401v01-00
BUDG

Monika HOHLMEIER, Eider GARDIAZABAL RUBIAL

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 25 - Návrh opravného rozpočtu č. 4 k všeobecnému rozpočtu na rok 2019: Zníženie viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov v súlade s aktualizovanými potrebami v prípade výdavkov a aktualizáciou príjmov (vlastné zdroje)

11-09-2019 BUDG_AM(2019)641123 PE641.123v01-00
BUDG

John HOWARTH

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 7 - Návrh správy Návrh opravného rozpočtu č. 4 k všeobecnému rozpočtu na rok 2019: Zníženie viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov v súlade s aktualizovanými potrebami v prípade výdavkov a aktualizáciou príjmov (vlastné zdroje)

10-09-2019 BUDG_AM(2019)641100 PE641.100v01-00
BUDG

John HOWARTH

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 9 - Návrh správy Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2019/276, pokiaľ ide o úpravy súm mobilizovaných z nástroja flexibility na rok 2019 s cieľom použiť ich v oblasti migrácie, prílevu utečencov a bezpečnostných hrozieb

10-09-2019 BUDG_AM(2019)641103 PE641.103v01-00
BUDG

John HOWARTH

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 - Návrh správy o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 1/2019 na rozpočtový rok 2019 – zahrnutie prebytku z rozpočtového roku 2018

26-07-2019 BUDG_AM(2019)639925 PE639.925v01-00
BUDG

John HOWARTH