Prebiehajúce práce


Prebiehajúce činnosti zobrazujú zoznam legislatívnych postupov, ktoré práve prebiehajú v jednotlivých výboroch. Pri každom zázname sa uvádza typ postupu, meno spravodajcu a údaj, či bol výbor vymenovaný do funkcie gestorského výboru alebo by mal vyjadriť svoje stanovisko. Jednotlivé záznamy tiež obsahujú odkaz na legislatívny prehľad, v ktorom sa nachádzajú všetky podrobné informácie o postupe vrátane všetkých príslušných dokumentov. Po ukončení postupu na úrovni výboru sa uskutoční hlasovanie na plenárnej schôdzi a následne sa postup považuje za dokončený.

Vyhľadať

Zlepšovanie účinnosti rozvoja a efektívnosti pomoci

2019/2184(INI) Postup pre iniciatívnu správu
DEVE

Tomas TOBÉ [PPE]

gestorský

Zodpovednosť spoločností za škody na životnom prostredí

2020/2027(INI) Postup pre iniciatívnu správu
DEVE

požiadaný o stanovisko

Bezpečnostná spolupráca EÚ a Afriky v regióne Sahel, v západnej Afrike a v Africkom rohu

2020/2002(INI) Postup pre iniciatívnu správu
DEVE

požiadaný o stanovisko

Protokol, ktorým sa vykonáva dohoda o partnerstve v odvetví rybolovu medzi Senegalskou republikou a Európskou úniou - Návrh nelegislatívneho uznesenie o postupe súhlasu

2019/0226M(NLE) Nelegislatívne postupy
DEVE

Beata KEMPA [ECR]

požiadaný o stanovisko

Právny rámec EÚ na zastavenie a zvrátenie globálneho odlesňovania spôsobovaného EÚ

2020/2006(INL) postup legislatívnej iniciatívy
DEVE

Michèle RIVASI [Verts/ALE]

požiadaný o stanovisko

Správa o navrhovanom mandáte na rokovania so Spojeným kráľovstvom

2020/2023(INI) Postup pre iniciatívnu správu
DEVE

požiadaný o stanovisko

Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva a jej vykonávací protokol (2020 – 2026) medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou

2020/0002(NLE) Nelegislatívne postupy
DEVE

Miguel URBÁN CRESPO [GUE/NGL]

požiadaný o stanovisko

Usmernenia pre rozpočet na rok 2021 – Oddiel III

2019/2213(BUD) Rozpočtový postup
DEVE

Charles GOERENS [Renew]

požiadaný o stanovisko

Vykonávanie spoločnej obchodnej politiky – výročná správa za rok 2018

2019/2197(INI) Postup pre iniciatívnu správu
DEVE

Benoît BITEAU [Verts/ALE]

požiadaný o stanovisko

Posilnenie opatrení EÚ na ochranu a obnovu svetových lesov

2019/2156(INI) Postup pre iniciatívnu správu
DEVE

Hildegard BENTELE [PPE]

požiadaný o stanovisko, rozšírená spolupráca