Prebiehajúce práce


Prebiehajúce činnosti zobrazujú zoznam legislatívnych postupov, ktoré práve prebiehajú v jednotlivých výboroch. Pri každom zázname sa uvádza typ postupu, meno spravodajcu a údaj, či bol výbor vymenovaný do funkcie gestorského výboru alebo by mal vyjadriť svoje stanovisko. Jednotlivé záznamy tiež obsahujú odkaz na legislatívny prehľad, v ktorom sa nachádzajú všetky podrobné informácie o postupe vrátane všetkých príslušných dokumentov. Po ukončení postupu na úrovni výboru sa uskutoční hlasovanie na plenárnej schôdzi a následne sa postup považuje za dokončený.

Vyhľadať

Starnutie starého kontinentu - možnosti a výzvy súvisiace s politikou v oblasti starnutia po roku 2020

2020/2008(INI) Postup pre iniciatívnu správu
EMPL

gestorský

Vplyv pravidiel EÚ na voľný pohyb pracovníkov a služieb: mobilita pracovnej sily v rámci EÚ ako nástroj na zosúladenie potrieb trhu práce a zručností

2020/2007(INI) Postup pre iniciatívnu správu
EMPL

gestorský, rozšírená spolupráca

Kvalitné stáže v EÚ

2020/2005(INL) postup legislatívnej iniciatívy
EMPL

gestorský

Stratégia EÚ pre oblasť zdravotného postihnutia na obdobie po roku 2020

2019/2975(RSP) Uznesenie k aktuálnym témam podľa čl. 78, 81, 103, 108, 115
EMPL

Marc ANGEL [S&D] Katrin LANGENSIEPEN [Verts/ALE] Elżbieta RAFALSKA [ECR] Radka MAXOVÁ [Renew] José GUSMÃO [GUE/NGL] Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ [ECR]

gestorský

Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1700 stanovením viacročného priebežného plánu

2019/2997(DEA) Postupy týkajúce sa delegovaných aktov
EMPL

gestorský

Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1700 upresnením počtu a názvu premenných v doméne „pracovná sila“

2019/2996(DEA) Postupy týkajúce sa delegovaných aktov
EMPL

gestorský

Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1700 upresnením počtu a názvov premenných v doméne „príjem a životné podmienky“

2019/2995(DEA) Postupy týkajúce sa delegovaných aktov
EMPL

gestorský

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2020

2019/2212(INI) Postup pre iniciatívnu správu
EMPL

Klára DOBREV [S&D]

gestorský, rozšírená spolupráca

Hodnotenie programu EaSI v polovici trvania

2019/2203(INI) Postup pre iniciatívnu správu
EMPL

gestorský

Revízia smernice o európskych zamestnaneckých radách

2019/2183(INL) postup legislatívnej iniciatívy
EMPL

gestorský