Návrhy správ


Výbory môžu byť vyzvané, aby vypracovali správu o legislatívnych alebo nelegislatívnych otázkach. Výbor je zvyčajne požiadaný o vypracovanie správy o konkrétnej otázke vtedy, keď sa táto otázka týka oblasti politiky, ktorá patrí do jeho pôsobnosti. Za určitých okolností však môže výbor vypracovať iniciatívnu správu. V rámci každej správy sa spomedzi členov výboru vyberie spravodajca, ktorý je zodpovedný za vypracovanie správy. Po dokončení sa návrh správy predloží na schôdzach výboru, kde sa o ňom diskutuje, a členovia výboru k nemu môžu predkladať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Táto stránka zobrazuje návrhy správ pred tým, ako sa k nim predložia pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Všetky dostupné návrhy správ nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Swiss Confederation in the context of negotiations under Article XXVIII of the GATT 1994 on the modification of Switzerland's WTO concessions with regard to seasoned meat

10-01-2020 INTA_PR(2020)646756 PE646.756v01-00
INTA

Jörgen WARBORN

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 25-02-2020

NÁVRH ODPORÚČANIA k návrhu rozhodnutia Rady o pristúpení Šalamúnových ostrovov k Dočasnej dohode o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a tichomorskými štátmi na druhej strane

29-10-2019 INTA_PR(2019)642904 PE642.904v02-00
INTA

Bernd LANGE

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 14-11-2019

NÁVRH SPRÁVY o rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Jordánskemu hášimovskému kráľovstvu

21-10-2019 INTA_PR(2019)641311 PE641.311v01-00
INTA

Luisa REGIMENTI

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 14-11-2019

NÁVRH ODPORÚČANIA k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí, v mene Únie, Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Ukrajinou, ktorou sa menia obchodné preferencie v prípade hydinového mäsa a prípravkov z hydinového mäsa stanovené v Dohode o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej

17-10-2019 INTA_PR(2019)641176 PE641.176v01-00
INTA

Enikő GYŐRI

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 06-11-2019

NÁVRH ODPORÚČANIA o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o pridelení podielu colnej kvóty Spojeným štátom americkým na vysokokvalitné hovädzie mäso v zmysle revidovaného Memoranda o porozumení o dovoze hovädzieho mäsa zo zvierat, ktorým sa nepodávali určité rastové hormóny, a o zvýšených clách uplatňovaných Spojenými štátmi na určité výrobky Európskej únie (2014)

15-10-2019 INTA_PR(2019)641378 PE641.378v01-00
INTA

Bernd LANGE

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 11-11-2019

NÁVRH ODPORÚČANIA k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou

15-10-2019 INTA_PR(2019)642857 PE642.857v01-00
INTA

Geert BOURGEOIS

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 11-11-2019

NÁVRH SPRÁVY s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou

15-10-2019 INTA_PR(2019)642858 PE642.858v01-00
INTA

Geert BOURGEOIS

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 11-11-2019

NÁVRH ODPORÚČANIA k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej v mene Únie

15-10-2019 INTA_PR(2019)642860 PE642.860v01-00
INTA

Geert BOURGEOIS

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 11-11-2019

NÁVRH SPRÁVY s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o pridelení podielu colnej kvóty Spojeným štátom americkým na vysokokvalitné hovädzie mäso v zmysle revidovaného Memoranda o porozumení o dovoze hovädzieho mäsa zo zvierat, ktorým sa nepodávali určité rastové hormóny, a o zvýšených clách uplatňovaných Spojenými štátmi na určité výrobky Európskej únie (2014)

15-10-2019 INTA_PR(2019)642862 PE642.862v01-00
INTA

Bernd LANGE

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 11-11-2019

NÁVRH SPRÁVY s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej v mene Európskej únie

15-10-2019 INTA_PR(2019)642888 PE642.888v01-00
INTA

Geert BOURGEOIS

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 11-11-2019