Prebiehajúce práce


Prebiehajúce činnosti zobrazujú zoznam legislatívnych postupov, ktoré práve prebiehajú v jednotlivých výboroch. Pri každom zázname sa uvádza typ postupu, meno spravodajcu a údaj, či bol výbor vymenovaný do funkcie gestorského výboru alebo by mal vyjadriť svoje stanovisko. Jednotlivé záznamy tiež obsahujú odkaz na legislatívny prehľad, v ktorom sa nachádzajú všetky podrobné informácie o postupe vrátane všetkých príslušných dokumentov. Po ukončení postupu na úrovni výboru sa uskutoční hlasovanie na plenárnej schôdzi a následne sa postup považuje za dokončený.

Vyhľadať

Správa o navrhovanom mandáte na rokovania so Spojeným kráľovstvom

2020/2023(INI) Postup pre iniciatívnu správu
INTA AFET

gestorský

Výkon práv Únie na účely uplatňovania a presadzovania pravidiel medzinárodného obchodu

2019/0273(COD) ***| Riadny legislatívny postup  prvé čítanie
INTA

gestorský

Vykonávanie spoločnej obchodnej politiky – výročná správa za rok 2018

2019/2197(INI) Postup pre iniciatívnu správu
INTA

Jörgen WARBORN [PPE]

gestorský

Delegované nariadenie Komisie ktorým sa mení limit zraniteľnosti stanovený v bode 1 písm. b) prílohy VII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií

2019/2946(DEA) Postupy týkajúce sa delegovaných aktov
INTA

gestorský

Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií

2019/2942(DEA) Postupy týkajúce sa delegovaných aktov
INTA

gestorský

Rozhodnutie Rady o uzavretí, v mene Únie, Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou v súvislosti s rokovaniami podľa článku XXVIII dohody GATT 1994 o zmene švajčiarskych koncesií WTO pre inak nespracované ochutené mäso

2019/0196(NLE) Nelegislatívne postupy
INTA

Jörgen WARBORN [PPE]

gestorský

Uzavretie Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou - Návrh nelegislatívneho uznesenie o postupe súhlasu

2018/0356M(NLE) Nelegislatívne postupy
INTA

Geert BOURGEOIS [ECR]

gestorský

Dohoda o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej - Návrh nelegislatívneho uznesenie o postupe súhlasu

2018/0358M(NLE) Nelegislatívne postupy
INTA

Geert BOURGEOIS [ECR]

gestorský

Uzavretie Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou

2018/0356(NLE) Nelegislatívne postupy
INTA

Geert BOURGEOIS [ECR]

gestorský

Dohoda o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej

2018/0358(NLE) Nelegislatívne postupy
INTA

Geert BOURGEOIS [ECR]

gestorský