Prebiehajúce práce


Prebiehajúce činnosti zobrazujú zoznam legislatívnych postupov, ktoré práve prebiehajú v jednotlivých výboroch. Pri každom zázname sa uvádza typ postupu, meno spravodajcu a údaj, či bol výbor vymenovaný do funkcie gestorského výboru alebo by mal vyjadriť svoje stanovisko. Jednotlivé záznamy tiež obsahujú odkaz na legislatívny prehľad, v ktorom sa nachádzajú všetky podrobné informácie o postupe vrátane všetkých príslušných dokumentov. Po ukončení postupu na úrovni výboru sa uskutoční hlasovanie na plenárnej schôdzi a následne sa postup považuje za dokončený.

Vyhľadať

Delegované nariadenie Komisie o klasifikácii vozidiel, povinnostiach používateľov Európskej služby elektronického výberu mýta, požiadavkách na zložky interoperability a minimálnych kritériách oprávnenosti pre notifikované orgány

2019/2955(DEA) Postupy týkajúce sa delegovaných aktov
TRAN

gestorský

Protokol o zmene Doplnkovej dohody medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane, Islandom na druhej strane a Nórskym kráľovstvom na tretej strane o uplatňovaní Dohody o leteckej doprave medzi Spojenými štátmi americkými na jednej strane, Európskou úniou a jej členskými štátmi na druhej strane, Islandom na tretej strane a Nórskym kráľovstvom na štvrtej strane, podpísanej 16. a 21. júna 2011, s cieľom zohľadniť pristúpenie Chorvátskej republiky k Európskej únii

2019/0263(NLE) Nelegislatívne postupy
TRAN

gestorský

Protokol o zmene Dohody o leteckej doprave medzi Spojenými štátmi americkými na jednej strane, Európskou úniou a jej členskými štátmi na druhej strane, Islandom na tretej strane a Nórskym kráľovstvom na štvrtej strane, podpísanej 16. a 21. júna 2011, s cieľom zohľadniť pristúpenie Chorvátskej republiky k Európskej únii

2019/0261(NLE) Nelegislatívne postupy
TRAN

gestorský

Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/45/ES o bezpečnostných pravidlách a normách pre osobné lode, pokiaľ ide o požiadavky na bezpečnosť osobných lodí vnútroštátnej dopravy

2019/2926(DEA) Postupy týkajúce sa delegovaných aktov
TRAN

gestorský

Protokol o zmene Dohody o leteckej doprave medzi Spojenými štátmi americkými a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi podpísanej 25. a 30. apríla 2007, zmenenej protokolom o zmene Dohody o leteckej doprave medzi Spojenými štátmi americkými a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi podpísanej 25. a 30. apríla 2007, podpísaným Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou a jej členskými štátmi 24. júna 2010, s cieľom zohľadniť pristúpenie Chorvátskej republiky k Európskej únii

2019/0258(NLE) Nelegislatívne postupy
TRAN

gestorský

Spoločný letecký priestor medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej

2010/0186(NLE) Nelegislatívne postupy
TRAN

Andris AMERIKS [S&D]

gestorský

Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí a predbežnom vykonávaní Dohody, v mene Európskej únie, medzi Spojenými štátmi americkými, Európskou úniou, Islandom a Nórskym kráľovstvom týkajúcej sa časových obmedzení dohôd o poskytovaní lietadiel s posádkou

2019/0126(NLE) Nelegislatívne postupy
TRAN

Maria GRAPINI [S&D]

gestorský

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa Taliansko splnomocňuje, aby so Švajčiarskom vyrokovalo a uzavrelo dohodu, ktorou by sa povolila kabotážna preprava počas prevádzkovania medzinárodnej cestnej osobnej autokarovej a autobusovej dopravy v pohraničných regiónoch medzi týmito dvoma krajinami

2019/0108(COD) ***| Riadny legislatívny postup  prvé čítanie
TRAN

Markus FERBER [PPE]

gestorský

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa Nemecko splnomocňuje na zmenu jeho dvojstrannej dohody o cestnej doprave so Švajčiarskom s cieľom povoliť kabotážnu prepravu počas prevádzkovania medzinárodnej cestnej osobnej autokarovej a autobusovej dopravy v pohraničných regiónoch medzi týmito dvoma krajinami

2019/0107(COD) ***| Riadny legislatívny postup  prvé čítanie
TRAN

Markus FERBER [PPE]

gestorský

Dohoda medzi Európskou úniou a Kórejskou republikou o určitých aspektoch leteckých služieb

2019/0044(NLE) Nelegislatívne postupy
TRAN

Dominique RIQUET [Renew]

gestorský