Tekoče delo


Seznam tekočega dela prikazuje zakonodajne postopke, ki jih trenutno obravnavajo posamezni odbori. Za vsak vnos so navedeni vrsta postopka, ime poročevalca in ali je bil odbor izbran za pristojni odbor ali za pripravo mnenja. Vnosi vsebujejo tudi povezavo do zakonodajnega observatorija, kjer se nahajajo vse podrobnosti postopka, tudi ustrezni dokumenti. Ko se postopek zaključi na ravni odbora, se o njem glasuje na plenarnem zasedanju, nato pa velja za zaključenega.

Iskanje

Uredba Komisije o popravku švedske jezikovne različice Uredbe (EU) št. 68/2013 o katalogu posamičnih krmil

2020/2529(RPS) Regulativni postopek s pregledom
AGRI

Pristojni odbor

Delegirana uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z nekaterimi podrobnimi pravili pridelave za ekološke proizvode

2020/2516(DEA) Postopek v zvezi z delegiranimi akti
AGRI

Pristojni odbor

Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za preprečevanje in obvladovanje nekaterih bolezni s seznama

2019/3001(DEA) Postopek v zvezi z delegiranimi akti
AGRI

Pristojni odbor, okrepljeno sodelovanje

Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede odobritve obratov z zarodnim materialom ter zahtev za sledljivost in zdravstveno varstvo živali pri premikih zarodnega materiala nekaterih gojenih kopenskih živali znotraj Unije

2019/3006(DEA) Postopek v zvezi z delegiranimi akti
AGRI

Pristojni odbor, okrepljeno sodelovanje

Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za upravljanje uvoznih in izvoznih tarifnih kvot, za katere so potrebna dovoljenja, ter dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede položitve varščin pri upravljanju tarifnih kvot

2019/3005(DEA) Postopek v zvezi z delegiranimi akti
AGRI

Pristojni odbor

Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevami za zdravstveno varstvo živali pri premikih kopenskih živali in valilnih jajc znotraj Unije

2019/3003(DEA) Postopek v zvezi z delegiranimi akti
AGRI

Pristojni odbor, okrepljeno sodelovanje

Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za spremljanje, programe izkoreninjenja in status prost nekaterih bolezni s seznama in porajajočih se bolezni

2019/3000(DEA) Postopek v zvezi z delegiranimi akti
AGRI

Pristojni odbor, okrepljeno sodelovanje

Evropska gozdarska strategija – nadaljnji koraki

2019/2157(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
AGRI

Petri SARVAMAA [PPE]

Pristojni odbor, okrepljeno sodelovanje

Prehodne določbe za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letu 2021

2019/0254(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
AGRI

Elsi KATAINEN [Renew]

Pristojni odbor

Uredba Komisije o uvedbi seznama predvidenih vrst uporabe krme za posebne prehranske namene in razveljavitvi Direktive 2008/38/ES

2019/2911(RPS) Regulativni postopek s pregledom
AGRI

Pristojni odbor