Tekoče delo


Seznam tekočega dela prikazuje zakonodajne postopke, ki jih trenutno obravnavajo posamezni odbori. Za vsak vnos so navedeni vrsta postopka, ime poročevalca in ali je bil odbor izbran za pristojni odbor ali za pripravo mnenja. Vnosi vsebujejo tudi povezavo do zakonodajnega observatorija, kjer se nahajajo vse podrobnosti postopka, tudi ustrezni dokumenti. Ko se postopek zaključi na ravni odbora, se o njem glasuje na plenarnem zasedanju, nato pa velja za zaključenega.

Iskanje

Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo

2019/2890(DEA) Postopek v zvezi z delegiranimi akti
INTA

Pristojni odbor

Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) 2016/1076 Evropskega parlamenta in Sveta, da se v Prilogo I vključi Zveza Komori

2019/2871(DEA) Postopek v zvezi z delegiranimi akti
INTA

Pristojni odbor

Sklep Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Švico v povezavi s pogajanji v skladu s členom XXVIII GATT 1994 o spremembi koncesij Švice v okviru STO v zvezi z mesom, prepariranim zgolj z začimbami

2019/0196(NLE) Nezakonodajni postopki
INTA

Pristojni odbor

Sklenitev Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam - predlog nezakonodajne resolucije o postopku odobritve

2018/0356M(NLE) Nezakonodajni postopki
INTA

Jan ZAHRADIL [ECR]

Pristojni odbor

Sporazum o zaščiti naložb med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam na drugi strani - predlog nezakonodajne resolucije o postopku odobritve

2018/0358M(NLE) Nezakonodajni postopki
INTA

Jan ZAHRADIL [ECR]

Pristojni odbor

Makrofinančna pomoč Hašemitski kraljevini Jordaniji

2019/0192(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
INTA

Luisa REGIMENTI [ID]

Pristojni odbor

Sklenitev sporazuma z Združenimi državami Amerike o dodelitvi deleža tarifne kvote, določene v Uredbi (ES) št. 617/2009 z dne 13. julija 2009 o odprtju avtonomne tarifne kvote za uvoz visokokakovostnega govejega mesa, Združenim državam Amerike

2019/0142(NLE) Nezakonodajni postopki
INTA

Bernd LANGE [S&D]

Pristojni odbor

Sklenitev Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Ukrajino o spremembi trgovinskih preferencialov za perutnino in pripravljene proizvode iz perutnine, določenih s Sporazumom o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani

2019/0132(NLE) Nezakonodajni postopki
INTA

Enikő GYŐRI [PPE]

Pristojni odbor

Pristop Salamonovih otokov k začasnemu Sporazumu o gospodarskem partnerstvu med Evropsko skupnostjo na eni strani in pacifiškimi državami na drugi strani

2019/0099(NLE) Nezakonodajni postopki
INTA

André ROUGÉ [ID]

Pristojni odbor

Sklenitev Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam

2018/0356(NLE) Nezakonodajni postopki
INTA

Jan ZAHRADIL [ECR]

Pristojni odbor